Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Kompleksowe wsparcie rodzin doświadczających trudności wychowawcze ze szczególnym ukierunkowaniem na rodziny, w których występują osoby niesłyszące. Pilotaż i diagnoza.

Ośrodek Pomocy Społeczne w Nysie realizuje pilotażowy projekt pn. „Kompleksowe wsparcie rodzin doświadczających trudności wychowawcze ze szczególnym ukierunkowaniem na rodziny, w których występują osoby niesłyszące. Pilotaż i diagnoza”, Projekt ma na celu wspieranie rodzin doświadczających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej oraz działania profilaktyczne w środowisku lokalnym promujące pożądany model rodziny ze szczególnym ukierunkowaniem na rodziny, w których występują osoby niesłyszące.

W załączniku znajduje się harmonogram konsultacji dla osób niesłyszących z terenu Gminy Nysa z pracownikami socjalnymi oraz z psychologiem w miesiącach październik oraz listopad. Konsultacje odbywać się będą z udziałem tłumacza języka migowego.

Źródło finansowania: Gminny Program Wspierania Rodziny oraz rodzin zastępczych spokrewnionych na lata 2015 – 2017.

Harmonogram