Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie otrzymał  dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu

„Wdrożenie usprawnień organizacyjnych  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta.”

Projekt realizowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej
II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania
2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Całkowita wartość projektu wynosi 740 716, 25 zł.
Projekt jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu jest usprawnienie oraz poprawa obsługi osób zgłaszających się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie poprzez zmianę organizacji pracy Ośrodka, obejmującą wprowadzenie optymalnych rozwiązań wykorzystując przy tym kompetencje zatrudnionych pracowników. Projekt ma na celu podniesienie jakości pracy pracowników socjalnych i całego ośrodka poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej i usług socjalnych.

Ponadto działania w ramach projektu mają na celu podniesienie bezpieczeństwa pracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.

W wyniku zaplanowanych działań nastąpi zmiana systemu organizacyjnego pracy pracowników, w którym szczególny nacisk położony będzie na wyodrębnienie pracy socjalnej i usług socjalnych.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020  Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”

Realizator: Ośrodek Pomocy Rodzinie w Nysie

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 740 716,25 zł
Kwota dofinansowania: 740 716,25 zł
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Termin realizacji:
01.01.2018 – 30.06.2019 r.
W projekcie zostaną zrealizowane między innymi następujące zadania:

Przygotowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie do wprowadzenia zmian
w funkcjonowaniu Ośrodka:

 • organizacja spotkań informacyjnych z pracownikami OPS Nysa dotyczących planowanych zmian organizacyjnych;
 • rekrutacja pracowników do poszczególnych zespołów/stanowisk;
 • omówienie założeń modelu wprowadzanych zmian oraz konsultacje
  z pracownikami;
 • opracowanie modelu OPS Nysa zawierającego między innymi: standardy pracy socjalnej, kodeksu etyki zawodowej i współpracy między zespołami/stanowiskami;
 • stworzenie broszury informacyjnej zawierającej niezbędne informacje
  w zakresie uzyskania pomocy w OPS Nysa;
 • opracowanie projektu regulaminu i schematu organizacyjnego Ośrodka;

Poprawa bezpieczeństwa pracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz doposażenie stanowisk pracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej                  w Nysie:

 • organizacja kursu samoobrony;
 • zakup przycisków bezpieczeństwa;
 • Specjalistyczne szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie mające na celu podwyższenie standardu świadczonych usług;
 • Adaptacja punktu informacyjnego dla klientów zgłaszających się do Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • Usprawnienie oraz podniesienie jakości obsługi klienta Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Nysie;

Wdrażanie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie
nowego modelu funkcjonowania Ośrodka:

 • utworzenie zespołów/stanowisk związanych z oddzieleniem pracy socjalnej
  od pracy administracyjnej;
 • wprowadzenie zarządzenia Dyrektora OPS Nysa wdrażającego wypracowane standardy;
 • realizacja pracy według przyjętego modelu w wyodrębnionych zespołach/stanowiskach z wykorzystaniem opracowanych metod, narzędzi i technik,
 • monitoring wprowadzanych zmian;
 • raport z wypracowanych i wdrożonych standardów oraz końcowa ocena modelu

Działania wspierające proces wdrażania usprawnień organizacyjnych
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie:

 • przeprowadzenie szkolenia z superwizji pracy socjalnej;
 • specjalistyczne szkolenia oraz wizyty studyjne pracowników OPS Nysa;