Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

„Włączenie społeczne w Gminie Nysa – Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica.”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie otrzymał dofinansowanie na realizację projektu:

Włączenie społeczne w Gminie Nysa – Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica.”

 

Projekt realizowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 8.2 Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

Całkowita wartość projektu wynosi 534 275,00 zł.

Celem projektu jest przetestowanie modelowej pracy z rodzinami wykluczonymi społecznie poprzez poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, porady prawne, obywatelskie i zawodowe, pracę socjalną – dla rodziców, a dla dzieci zajęcia profilaktyczno – wychowawcze, terapeutyczne i resocjalizacyjne, umożliwiające nabywanie umiejętności życiowych.  Ważnym elementem działań będzie integracja rodzin poprzez wspólne wyjazdy, wyjścia oraz pracę przy tworzeniu Klubu Rodzica oraz Centrum Streetworkingu. Projekt zakłada kompleksowe wsparcie dla rodzin z Gminy Nysa wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem – włączenie społeczne.

Wsparcie otrzymają rodziny przeżywające problemy opiekuńcze,  bezrobotni, dysfunkcyjni rodzice, dzieci korzystających z placówek wsparcia dziennego lub będące pod opieką kuratora bądź umieszczone w MOŚ/MOW.

Ważnym etapem projektu będzie przeniesienie pracy z rodzinami do nowopowstałego Klubu Rodzica i Centrum Streetworkingu. Elementem scalającym wyżej wymienione działania będą mediacje i terapie rodzinne w wypadku rodzin, które szczególnie będą tego wymagały. Realizacja projektu ma również na celu rozpoczęcie w Gminie Nysa walki z wykluczeniem społecznym w terenie poprzez utworzenie grupy specjalnej – Pedagogów Ulicy, tzw. Streetworkerów, którzy będą docierać z informacją o możliwościach skorzystania z systemu pomocy społecznej na teren całej Gminy, wzbudzą zaufanie i motywacje do korzystania z pomocy, pokażą możliwość łatwego dostępu do narzędzi i instrumentów reintegracji społecznej i zawodowej, a przede wszystkim poprzez swoją pracę podniosą efektywność i skuteczność wsparcia osób z obszaru wykluczenia społecznego.

 

Realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

Dane finansowe:
Koszt całkowity
534 275,00 zł

Kwota dofinansowania:
454 133,75 zł

Wkład Gminy Nysa
80 141,25 zł
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Termin realizacji:
01.02.2018 do 28.02.2020 / zakończenie rzeczowe / oraz 31.03.2020 r / zakończenie finansowe /

W projekcie zostaną zrealizowane między innymi następujące zadania:

 

Nawiązanie współpracy z młodzieżą wykluczoną społecznie lub zagrożoną wykluczeniem:

  • rekrutacja 2 streetworkerów wraz z ich opiekunem;
  • omówienie założeń projektu oraz konsultacje z pracownikami zaangażowanymi w realizację projektu;
  • objęcie projektem rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • utworzenie Klubu Rodzica oraz Centrum Streetworkingu