od 04.09.2017 wnioski na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny przyjmowane w godz. 8:00 – 13:30

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie „Włączenie społeczne w Gminie Nysa- Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica”

Zmiana Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Włączenie społeczne w Gminie Nysa- Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica”

Regulamin Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Włączenie społeczne w Gminie Nysa- Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica” został zmieniony w:

§1 Przepisy ogólne, pkt. 7

Biuro projektu znajduje się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, pokój nr 44.

§2 Wykaz pojęć i skrótów, pkt. 7

Biuro projektu – oznacza pokój nr 44 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A.

§6 Postanowienia końcowe, pkt.2

Regulamin jest dostępny w Biurze projektu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie, pok. 44.

Ponadto został zaktualizowany załącznik nr 4 Oświadczenie Uczestnika projektu.

Regulamin
Ankieta_rekrutacyjna
Dane_uczestników
Deklaracja_uczestnictwa_w_projekcie
Oświadczenie_uczestnika_projektu
Oświadczenie_uczestnika_projektu_o_nie_korzystaniu_z_tego_samego_typu_wsparcia_w_innych_projektach
Owiadczenie_o_rezygnacji
Zgoda_na_przetwarzanie_wizerunku_w_celach_promujących_projekt