Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

NYSA GOTOWA NA WYPŁATĘ PIERWSZYCH ŚWIADCZEŃ W RAMACH PROGRAMU „DOBRY START”

Do 20 lipca 2018 r. do tut. Ośrodka wpłynęło drogą elektroniczną 1500 wniosków  w ramach programu „Dobry start”, z czego pozytywnie zatwierdzonych jest 884. Wszystkie są na bieżąco weryfikowane.

Zapotrzebowanie na środki pieniężne zostało złożone do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, pierwsze wypłaty 300,00 zł na wyprawkę szkolną w ramach programu „Dobry start” planowane są na sierpień 2018 r.

Nysa zachęca do składania wniosków drogą elektroniczną, co przyspieszy wypłatę świadczenia. W przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w okresie lipiec-sierpień, na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia, samorządy mają czas do końca września.

Rodzice tych dzieci, które ukończyły 18. rok życia muszą do wniosku załączyć oświadczenie o kontynuowaniu przez dziecko od 1 września 2018 r. nauki w szkole, podając jej pełną nazwę.

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł przysługuje niezależnie od dochodu, na dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ukończenia 20 roku życia. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami świadczenia będą wypłacane do 24. roku życia. Na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne świadczenie „Dobry start” nie przysługuje.

Od 1 lipca drogą elektroniczną można również składać wnioski o świadczenie wychowawcze z  programu „Rodzina 500+”, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Od 1 sierpnia 2018 r. będzie można składać wnioski papierowe drogą tradycyjną w siedzibie tut. Ośrodka.