Wydawanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny i „dobry start” od dnia 16.07.2018 r. Przyjmowanie od dnia 01.08.2018 r.

Wizyta Studyjna w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku

W dniach 25.06.2018 – 26.06.2018  w ramach projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta.” , który jest realizowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej. II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,   Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, została zorganizowana wizyta studyjna w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie  w Gdańsku.

 Celem wizyty było zdobycie doświadczeń w zakresie rozdzielania pracy socjalnej od świadczeń finansowych.

Ponadto Nasza wizyta  miała na celu pozyskanie dobrych praktyk  w zakresie planowanych zmian w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie.  Dzięki uprzejmości pracownicy socjalni mieli okazję  dowiedzieć się, jaka jest geneza  pomysłu na pracę socjalną, jak ten pomysł został wprowadzony w życie oraz jakie są jego efekty. Sporo miejsca w dyskusji zajęło omówienie poszczególnych kroków podejmowanych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku w procesie wdrażania procedury rozdzielnie pracy socjalnej od pracy administracyjnej. Korzystając z  doświadczenia i zdobytych wskazówek będziemy mogli  w sposób profesjonalny wdrożyć zmiany w Naszym Ośrodku.

Wizyta przebiegała w miłej, serdecznej atmosferze za co składamy serdeczne podziękowania pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  w Gdańsku.