Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 48-303 Nysa
tel. ( 77)4333556 tel./fax ( 77) 4336746

Oznaczenie sprawy OPS.271.2.2012

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 48-303 Nysa

 

SEKCJA II: TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) RODZAJ ZAMÓWIENIA :

 

usługi

 

II.2) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Przetarg nieograniczony : z dnia 28 grudnia 2012 r.

 

II.4) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków dla podopiecznych
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie

 

SEKCJA III: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

III.1) Nazwa ( firma ) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano :

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
Dzienny Dom Pobytu
Ul. Bohaterów Warszawy 28, 48-300 Nysa (Pełnomocnik)
Kuchnia Caritas Wyroby Garmażeryjne
Ul. Głuchołaska 8, 48-303 Nysa

III.2) Uzasadnienie wyboru oferty :

 

Wykonawca złożył jedyną ofertę, niepodlegającą odrzuceniu.

 

SEKCJA IV: INFORMACJE O WYKONAWCACH I OFERTACH

IV.1) Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu :

Wykonawca Ilość punktów cena Łączna punktacja
Dzienny Dom Pobytu
Ul. Bohaterów Warszawy 28, 48-300 Nysa (Pełnomocnik)
Kuchnia Caritas Wyroby Garmażeryjne
Ul. Głuchołaska 8, 48-303 Nysa
100 100

 

IV.2) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone :

Wykonawca Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty Wykonawcy
x x

IV.3) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia :

Wykonawca Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy
x x

 

IV.4) Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta : 02 stycznia 2013 r.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego, przed upływem terminu o którym mowa powyżej zgodnie z art.94 ust.2 pkt.1 lit.a).

IV.5) Data zawiadomienia : 28 grudnia 2012 r.