od 04.09.2017 wnioski na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny przyjmowane w godz. 8:00 – 13:30

Pomoc żywnościowa – czerwiec 2018

popz

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie informuje osoby uczestniczące w programie FEAD, że w ramach Podprogramu 2017 żywność będzie wydawana od godziny 9.00 do 16.00 w następujących dniach:

05.06.2018 roku

06.06.2018 roku

07.06.2018 roku

PROSZĘ ODBIERAĆ ŻYWNOŚĆ W WYŻEJ PODANYCH TERMINACH POD ADRESEM:

48-300 NYSA, UL. WOLNOŚCI 9/1

KONTAKT TELEFONICZNY 600-472-503

Podziękowania

W ramach podziękowań za zorganizowanie warsztatów dyrekcja Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie oraz dzieci ze Świetlicy Socjalnej składa podziękowania dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie oraz Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu z filią w Nysie.

Czytaj dalej

Tworzymy Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica

W lutym 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie rozpoczął realizację projektu „Włączenie społeczne w Gminie Nysa – Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica”.

Środki na wykonanie zadania pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego, 8.2 Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 534 275,00 zł, natomiast kwota dofinansowania to 454.133, 75 zł. Wkład własny Gminy Nysa wynosi 80 141,25 zł.

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie dla rodzin z Gminy Nysa wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem poprzez poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, porady prawne, obywatelskie i zawodowe, pracę socjalną dla rodziców, a dla dzieci zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, terapeutyczne oraz resocjalizacyjne, umożliwiające nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym. Ponadto projekt ma na celu integrację rodzin poprzez wspólne wyjazdy, wyjścia, a także pracę przy tworzeniu Klubu Rodzica i Centrum Streetworkingu.

Istotą zadania jest utworzenie Centrum Streetworkingu oraz Klubu Rodzica, miejsc w których będzie możliwa praca z rodzinami zaangażowanymi w projekt. Realizacja projektu ma również na celu rozpoczęcie w Gminie Nysa walki ze zjawiskiem wykluczenia społecznego „w terenie” za sprawą grupy specjalistów, tzw. Pedagogów ulicy (Streetworkerów), którzy będą docierali z informacjami o możliwościach skorzystania z systemu pomocy społecznej, przedstawią perspektywy łatwego dostępu do instrumentów reintegracji społecznej i zawodowej. Streetworkerzy poprzez swoją pracę podniosą efektywność i skuteczność we wspieraniu osób z obszaru wykluczenia społecznego.

W trakcie realizacji zadania wsparcie otrzymają rodziny mające problemy opiekuńczo-wychowawcze, bezrobotni, dysfunkcyjni rodzice, dzieci korzystające z placówek wsparcia dziennego lub będące pod opieką kuratora, bądź też przebywające w placówkach wychowawczych.

Wizyta Studyjna

Wizyta Studyjna w Ośrodku Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Dnia 25.04.2018 roku w ramach projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta.” , który jest realizowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej.  II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,   Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, została zorganizowana wizyta studyjna w Ośrodku Pomocy Społecznej  Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

 Celem wizyty było zdobycie doświadczeń w zakresie rozdzielania pracy socjalnej od świadczeń finansowych. Ośrodek Pomocy Społecznej  Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy  od stycznia  2016 r. wdraża model rozdzielnia pracy socjalnej od świadczeń z pomocy społecznej.

Ponadto Nasza wizyta  miała na celu pozyskanie dobrych praktyk  w zakresie planowanych zmian w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie.  Dzięki uprzejmości pracownicy socjalni mieli okazję  dowiedzieć się, jaka jest geneza  pomysłu na pracę socjalną, jak ten pomysł został wprowadzony w życie oraz jakie są jego efekty. Sporo miejsca w dyskusji zajęło omówienie poszczególnych kroków podejmowanych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Warszawie w procesie wdrażania procedury rozdzielnie pracy socjalnej od pracy administracyjnej. Korzystając z  doświadczenia i zdobytych wskazówek będziemy mogli  w sposób profesjonalny wdrożyć zmiany w Naszym Ośrodku.

Wizyta przebiegała w miłej, serdecznej atmosferze za co składamy serdeczne podziękowania pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej  Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy