od 04.09.2017 wnioski na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny przyjmowane w godz. 8:00 – 13:30

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy – świetlica środowiskowa

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie, ul. K.E.N. 1A w świetlicy środowiskowej z programem zajęć socjoterapeutycznych w ramach projektu „Adaptacja budynku przy Gimnazjum Nr 2 w Nysie na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Inkubatora Organizacji Społecznych”

Ogłoszenie
Wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy – świetlica środowiskowa

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie, ul. K.E.N. 1A w świetlicy środowiskowej z programem zajęć socjoterapeutycznych w ramach projektu „Adaptacja budynku przy Gimnazjum Nr 2 w Nysie na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Inkubatora Organizacji Społecznych”

Ogłoszenie
Wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy – świetlica środowiskowa

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie, ul. K.E.N. 1A w świetlicy środowiskowej z programem zajęć socjoterapeutycznych w ramach projektu „Adaptacja budynku przy Gimnazjum Nr 2 w Nysie na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Inkubatora Organizacji Społecznych”.

Ogłoszenie
Wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy – świetlica środowiskowa

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie, ul. K.E.N. 1A w świetlicy środowiskowej z programem zajęć socjoterapeutycznych w ramach projektu „Adaptacja budynku przy Gimnazjum Nr 2 w Nysie na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Inkubatora Organizacji Społecznych”

Ogloszenie

Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nysa na lata 2016 – 2026

Zamawiający tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, zawiadamia, że w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.” Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nysa na lata 2016 – 2026 ”, że najkorzystniejszą ofertę złożył:

Instytut Badań i Analiz Społecznych „ Diagnosis”
Arkadiusz Dudek,
Luszowice ul. Górna 29a,
32 – 500 Chrzanów

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała najwyższą ocenę punktową spośród ofert podlegających ocenie na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji zamówienia.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania

Informujemy, iż został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony pn.:

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ICH MIEJSCU ZAMIESZKANIA

W wyniku przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę :

Promyk nadziei. Terapia i pomoc specjalistyczna – spółka cywilna

Grzegorz Gos i Elżbieta Jaskólska
Plac Staromiejski 1/1, 48-304 Nysa

Pełna treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty