od 04.09.2017 wnioski na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny przyjmowane w godz. 8:00 – 13:30

Kurs samoobrony

Szanowni Państwo,
Zapraszam do złożenia oferty dotyczącej zorganizowania szkolenia pn. „Kurs samoobrony”
Zaproszenie do złożenia oferty, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz ofertowy, załącznik dotyczący wykazu kadry wykładowczej oraz oświadczenie o odpowiednim potencjale technicznym zawarto w załączonych plikach.

 

Termin składania ofert: 21.02.2018 r.

Zaproszenie
Ogłoszenie

Doradca zawodowy – specjalista reintegracji zawodowej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie adres siedziby i miejsce wykonywania pracy: 48-303 Nysa , ul. K.E.N. 1A
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy w ramach projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta.”, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Doradca zawodowy – specjalista reintegracji zawodowej

Termin składania ofert: 19.02.2018

Kwestionariusz osobowy
Ogłoszenie

TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie adres siedziby i miejsce wykonywania pracy: 48-303 Nysa , ul. K.E.N. 1A
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy w ramach projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta.”, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ

Termin składania ofert: 19.02.2018

Kwestionariusz osobowy
Ogłoszenie

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie otrzymał  dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu

„Wdrożenie usprawnień organizacyjnych  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta.”

Projekt realizowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej
II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania
2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Całkowita wartość projektu wynosi 740 716, 25 zł.
Projekt jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu jest usprawnienie oraz poprawa obsługi osób zgłaszających się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie poprzez zmianę organizacji pracy Ośrodka, obejmującą wprowadzenie optymalnych rozwiązań wykorzystując przy tym kompetencje zatrudnionych pracowników. Projekt ma na celu podniesienie jakości pracy pracowników socjalnych i całego ośrodka poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej i usług socjalnych.

Ponadto działania w ramach projektu mają na celu podniesienie bezpieczeństwa pracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.

W wyniku zaplanowanych działań nastąpi zmiana systemu organizacyjnego pracy pracowników, w którym szczególny nacisk położony będzie na wyodrębnienie pracy socjalnej i usług socjalnych.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020  Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”

Czytaj dalej