od 04.09.2017 wnioski na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny przyjmowane w godz. 8:00 – 13:30

Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie

Informujemy, iż został  rozstrzygnięty przetarg nieograniczony pn:

Przygotowanie, wydawanie i dowóz posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez :

  Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dzienny Dom Pobytu
Ul. Bohaterów Warszawy 28, 48-300 Nysa (Pełnomocnik)
Kuchnia Caritas Wyroby Garmażeryjne
Ul. Głuchołaska 8, 48-303 Nysa

link do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty  zamieszczonej na stronie www :

Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nysa na lata 2016 – 2026

Zamawiający tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, zawiadamia, że w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.” Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nysa na lata 2016 – 2026 ”, że najkorzystniejszą ofertę złożył:

Instytut Badań i Analiz Społecznych „ Diagnosis”
Arkadiusz Dudek,
Luszowice ul. Górna 29a,
32 – 500 Chrzanów

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała najwyższą ocenę punktową spośród ofert podlegających ocenie na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji zamówienia.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania

Informujemy, iż został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony pn.:

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ICH MIEJSCU ZAMIESZKANIA

W wyniku przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę :

Promyk nadziei. Terapia i pomoc specjalistyczna – spółka cywilna

Grzegorz Gos i Elżbieta Jaskólska
Plac Staromiejski 1/1, 48-304 Nysa

Pełna treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty