Aktualności

 mrps

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie ogłasza nabór uczestników do ministerialnego Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Program zapewnia wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom z Gminy Nysa:

 • dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

                Osoby niepełnosprawne chętne do udziału w wyżej wymienionym Programie proszone są o wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 (druk w załączeniu) oraz dołączenia do niej:

 • Kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t. j. DZ. U. z 2021 poz. 573 z późn. zm.) lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenia o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • Kartę zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do programu – druk w załączeniu;
 • Podpisaną klauzulę informacyjną RODO w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 – druk w załączeniu;
 • Kserokopię dokumentu potwierdzającą ustanowienie opieki prawnej nad osobą niepełnosprawną – w przypadku sprawowania opieki prawnej nad pełnoletnią osobą niepełnosprawną.

                                                                

Istnieje możliwość wskazania przez osobę niepełnosprawną lub jej opiekuna prawnego osoby do świadczenia usługi asystencji osobistej. Asystentem nie może być członek rodziny osoby niepełnosprawnej (na potrzeby programu za członka rodziny uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem programu), opiekun prawny lub osoba faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem. Ponadto asystent musi posiadać dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub posiadać co najmniej 6-miesięczny, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobą niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobą niepełnosprawnym w formie wolontariatu. W przypadku wskazania osoby do świadczenia usług asystencji osobistej do wyżej wymienionych dokumentów należy dołączyć

 • Oświadczenie o wskazaniu osoby do realizacji usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej – druk w załączeniu;

Ponadto informujemy, iż w przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia dokumentacje będzie należało uzupełnić o:

 • Zaświadczenie o niekaralności asystenta;
 • Pisemną akceptację osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka  z niepełnosprawnością – druk w załączeniu .

Kartę zgłoszenia do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 (z wymaganymi załącznikami) należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w sekretariacie pok. 39 Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie (ul. Komisji Edukacji Narodowej 1a, 48-303 Nysa) do dnia 20 stycznia 2023 do godz. 15.

Załączniki:

Tags:

flaga

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie ogłasza nabór uczestników do ministerialnego Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Program zapewnia wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym 25 osobom z Gminy Nysa:

 • dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji – 5 osób;
 • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) – 13 osób;
 • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (lub orzeczenie równoważne) –
  5 osób;
 • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) – 2 osoby.

                Osoby niepełnosprawne chętne do udziału w wyżej wymienionym Programie proszone są
o wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu oraz dołączenia do niej:

 • Kserokopię orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t. j. DZ. U. z 2021 poz. 573 z późn. zmianami) lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenia o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • Zakres czynności w ramach usług asystenta do programu – druk w załączeniu;
 • Podpisaną klauzule informacyjną w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 – druk w załączeniu;
 • Oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia – druk w załączeniu;
 • Kserokopię dokument potwierdzający ustanowienie opieki prawnej nad osobą niepełnosprawną – jeśli dotyczy – druk w załączeniu.

W przypadku wskazania osoby do świadczenia usług asystencji osobistej do wyżej wymienionych dokumentów należy dołączyć

 • Oświadczenie o wskazaniu osoby do realizacji usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej – druk w załączeniu;

W przypadku braku możliwości złożenia przez osobę niepełnosprawną lub jej opiekuna prawnego oświadczenia w formie pisemnej o wskazaniu osoby do realizacji usługi Asystenta, pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie przyjmuje ustne oświadczenie od osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o usługi asystencji osobistej, z której sporządzi protokół przyjęcia ustnego oświadczenia.

 • Deklaracja osoby wskazanej do pełnienia roli Asystenta w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022 – druk w załączeniu.

Ponadto informujemy, iż w przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia dokumentacje będzie należało uzupełnić o:

 • Zaświadczenie o niekaralności asystenta;
 • Pisemną akceptację osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością – druk w załączeniu .

Kartę zgłoszenia do Programu (z wymaganymi załącznikami) należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie (ul. Komisji Edukacji Narodowej 1a,
48-303 Nysa).

 

Załączniki:

Tags:

flaga

W związku z otrzymaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie dofinansowania na realizację Programu  pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego, zapraszamy zainteresowanych do składania Karty zgłoszenia do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022.

W ramach realizacji programu proponujemy  wsparcie dla:

 • Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 • Osób niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).
 • Osób niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

Zakres czynności w szczególności dotyczy:

 • Wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych.
 • Wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania).
 • Wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania.
 • Wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Informacje:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

Tel: 77 447  23 70

       77 447   23 75

       77 447 23 88

 

Szczegółowe infomacje wkrótce, ogłoszenie w trakcie modyfikacji.

Tags:

flaga

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie otrzymał dofinansowania na realizację Programu  pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowanie 100% - 747 252,00 zł

W ramach realizacji programu proponujemy  wsparcie dla:

 • Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 • Osób niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).
 • Osób niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

Zakres czynności w szczególności dotyczy:

 • Wsparcia w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych.
 • Wsparcia w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania).
 • Wsparcia w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania.
 • Wsparcia w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Więcej informacji wkrótce.

Plakat informacyjny 1 

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie