Aktualności

Gmina Nysa poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie przystąpiła do rządowego programu „Wspieraj Seniora”. 

W ramach programu została utworzona ogólnopolska infolinia dla Seniorów  - 22 505 11 11.

Podstawowe informacje na temat uzyskania pomocy oraz formy jej realizacji znajdziecie Państwo poniżej w czteropunktowym poradniku. Wszystkie planowane działania podjęte są w trosce
o bezpieczeństwo seniorów.

wspieraj seniora plakat

 

wspieraj seniora

Dla kogo?

Osoby po 70 roku życia *

Co zrobić, aby uzyskać pomoc?

 

KROK 1.

 • Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11
 • Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę
  i godzinę, kiedy dzwoniłeś. Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli
  w godzinach 08:00-21:00
 • Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w Twojej Gminie.
 • Możesz też zadzwonić bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej pod
  nr 77 447 24 08 lub 77 433 35 56 od poniedziałku do piątku w godzinach
  od 07:00 do 15:00
  .

KROK 2.

 • Jeżeli dzwoniłeś na infolinię, pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Nysie skontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji podaj datę
  i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali, w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę i przybliżoną godzinę.
 • Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.
 • W razie wątpliwości, zadzwoń do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie pod nr tel. 77 447 24 08 lub 77 433 35 56.

 

KROK 3.

 • Przychodzi do Ciebie osoba, którą OPS wyznaczył do pomocy, będzie to pracownik socjalny lub wolontariusz. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. Osoba ta będzie wyposażona w legitymację służbową lub w identyfikator z logo programu Wspieraj Seniora, logo OPS  oraz pieczątkę OPS.
 • W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej podczas pierwszego kontaktu z Tobą.
 • Pracownik pobiera od Zgłaszającego gotówkę wypełniając z osobą pokwitowanie odbioru gotówki oraz zgodę Seniora na przetwarzanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie jego danych osobowych.
 • Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans,
  w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

 

KROK 4.

 • Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.
 • Pracownik po dokonaniu niezbędnych zakupów odbiera paragon ze sklepu, który przekazuje Zgłaszającemu wraz z resztą środków finansowych (gotówki) wypełniając

z osobą pokwitowanie odbioru ewentualnej reszty oraz uzyskując podpis Zgłaszającego potwierdzający wykonanie pracy przez niego pracy.

 • Osoba dostarczająca zakupy rozlicza się z seniorem na podstawie paragonów. PAMIĘTAJ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi
  są nieodpłatne!

 

Informacje:

www.wspierajseniora.pl

* W szczególnych wypadkach pomoc może być udzielona osobom poniżej 70 roku życia – np. osobom samotny, wymagającym pomocy osób trzecich.

Z programu nie mogą korzystać te osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w związku z realizacją projektu partnerskiego Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przezywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do współpracy rodziny/osoby zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Rodziny/osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej w ramach ww. projektu mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie. Więcej informacji  znajdziecie Państwo poniżej.

                W związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przezywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”, Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie rozpoczyna rekrutację do ww. projektu.

Wsparciem objęte zostaną osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jak również otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wyłącznie z terenu województwa opolskiego. Regulamin Rekrutacji Uczestnictwa w projekcie wraz z wymaganymi załącznikami znajduję się poniżej. 

1 Ankieta rekrutacyjna

2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

3 Dane uczestników

4 oświadczenie niepełnoletniego uczestnika projektu

4 Oświadczenie uczestnika projektu

5 Oświadczenie uczestnika projektu o nie korzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach

6 Zgoda na przetwarzanie wizerunku w celach promujących projekt

7 Rezygnacja

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Nysie rozpoczyna realizację projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przezywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczne, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu (ROPS) oraz z innymi samorządami gminnymi, tj. Biała, Paczków, Popielów, Skoroszyce, Dąbrowa, Kędzierzyn-Koźle, Dobrodzień, Jemielnica, Lewin Brzeski.

Głównym celem projektu jest wsparcia rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej. Główne problemy, na które odpowiada to: niewystarczająca ilość usług świadczonych na rzecz ww. rodzin, wychowanków pieczy zastępczej, os. sprawujących pieczę i młodzieży usamodzielniającej, potrzeba rozwoju działań prowadzących do odejścia od opieki instytucjonalnej.

Grupa docelowa projektu:

Wsparciem objęte zostaną osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jak również otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wyłącznie z terenu województwa opolskiego.

W przypadku Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie w projekcie zostaną objęte wsparciem osoby  z terenu Gminy Nysa (łącznie 226 osób).

Okres realizacji: październik 2020r. – czerwiec 2023r.

Gmina Nysa w ramach projektu będzie realizowała następujące zadania:

 • Usługi dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze w Gminie Nysa
 • Rozwój usług społecznych skierowanych do rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze – asystenta rodziny.
 • Zatrudnienie asystenta rodziny, który swoim wsparciem obejmie 21 nowych rodzin (rotacyjne przez okres 3 lat 84 osoby).
 • Doposażenie stanowisko pracy asystenta rodziny.
 • Ustanowienie rodziny wspierającej na terenie Gminy Nysa
 • Pomoc rodzinie przeżywającej trudności m.in. w opiece i wychowaniu dzieci, prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 • Poradnia dla Rodzin w Gminie Nysa
 • Uruchomienie poradni dla rodzin, w ramach której planuje się indywidualne konsultacje ze specjalistami (psycholog/psychoterapeuta, psycholog dziecięcy, terapeuta rodzin/pedagog rodzinny, radca prawny specjalista ds. rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) dla rodzin objętych asystentura oraz ogólnodostępne konsultacje dla mieszkańców Gminy Nysa.
 • Akademia Rodzica w gminie Nysa
 • Realizacja warsztatów socjoterapeutycznych, wyjść integracyjnych dla 21 rodzin wykluczonych społecznie.
 • Udzielenie pomocy rodzicom w celach pełnienia prawidłowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
 • Organizacja festynów rodzinnych dla 21 rodzin wraz z zaproszonymi przez siebie gośćmi oraz dziećmi ze Świetlicy Socjalnej z programem zajęć socjoterapeutycznych przy OPS Nysa.

plakat

W ubiegłym tygodniu Uczestnicy oraz specjaliści projektu pn. „Włączenie społeczne w Gminie Nysa. Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica – II edycja” wzięli udział w wyjeździe integracyjno-terapeutycznym   do Wrocławia. W czasie wyjazdu odwiedzili Hydropolis – centrum wiedzy poświęcone wodzie oraz Park Trampolin JumpWord, który cieszył się największym zainteresowaniem wśród uczestników wyjazdu. Wyjazd integracyjno-terapeutyczny zaliczamy się do udanych.

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

01 marzec 2021
31 grudzień 2020
03 listopad 2020

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

29 kwiecień 2021
20 kwiecień 2021
06 kwiecień 2021
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie