od 04.09.2017 wnioski na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny przyjmowane w godz. 8:00 – 13:30

Wizyta Studyjna w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Kraków

Dnia 22.05.2018 roku w ramach projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta.”, który jest realizowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej. II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,   Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, została zorganizowana wizyta studyjna w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Krakowie.

Celem wizyty było zdobycie doświadczeń w zakresie rozdzielania pracy socjalnej od świadczeń finansowych.

Ponadto Nasza wizyta  miała na celu pozyskanie dobrych praktyk  w zakresie planowanych zmian w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie.  Dzięki uprzejmości pracownicy socjalni mieli okazję  dowiedzieć się, jaka jest geneza  pomysłu na pracę socjalną, jak ten pomysł został wprowadzony w życie oraz jakie są jego efekty. Sporo miejsca w dyskusji zajęło omówienie poszczególnych kroków podejmowanych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w procesie wdrażania procedury rozdzielnie pracy socjalnej  od pracy administracyjnej. Korzystając z  doświadczenia i zdobytych wskazówek będziemy mogli  w sposób profesjonalny wdrożyć zmiany w Naszym Ośrodku.

Wizyta przebiegała w miłej, serdecznej atmosferze za co składamy serdeczne podziękowania pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Krakowie.

„PODRÓŻ DOOKOŁA POLSKI” – ZABAWA DLA CAŁEJ RODZINY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie zorganizował w sobotę 19 maja zabawę w Parku Parafialnym w Nysie z okazji Dnia Rodziny skierowaną do dzieci oraz ich rodzin . Do wspólnej zabawy zostały zaproszone również dzieci, które uczęszczają na zajęcia do świetlicy prowadzonej przez  Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Nysie. Wodzirej zachęcał  wszystkich w „Podróż dookoła Polski”, a zabawy, w których można było brać udział, wnosiły dużo radości, relaksu, a  także walorów edukacyjnych, gdyż w tym roku obchodzimy 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę i ten temat był preferowany. Każde dziecko otrzymało upominki i słodycze. A w  przerwie pomiędzy konkursami i zabawą można było zjeść kiełbaskę z grilla. Nie zabrakło również napojów oraz słodyczy przekazanych od sponsorów. Policjanci nyscy również zrobili niespodziankę maluchom, gdyż każde dziecko mogło zobaczyć, jak wygląda auto policyjne oraz otrzymało książeczki edukacyjne na temat bezpiecznego zachowania się.

Impreza skierowana do rodzin jest już kolejną, cykliczną zabawą, która łączy zarówno edukację, jak i przyjemności.

Czytaj dalej

ASYSTENT RODZINY

 

Informacja nr 03/2018 z dnia 22.05.2018r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie

informuje

o zamiarze zatrudnienia pracownika na stanowisku:

ASYSTENT RODZINY

………………………………………………………………………………………..

(nazwa stanowiska pracy)

 

 w ramach projektu pn. „Rodzina razem. Kompleksowe wsparcie na rzecz rodzin Gminy Nysa”,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

  1. Liczba etatów: 1

Termin składania ofert: 01.06.2018

Kwestionariusz osobowy
Ogłoszenie

Młodszy wychowawca w Świetlicy socjalnej

INFORMACJA

Nr 02/2018 z dnia 21.05.2018r.

Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Nysie przy ul K.E.N. 1A w Nysie  zatrudni pracownika na stanowisku  młodszego wychowawcy  w Świetlicy socjalnej z programem zajęć socjoterapeutycznych

 

I      Stanowisko pracy:   młodszy wychowawca

II    Liczba etatów:              1/2

Termin składania ofert: 01.06.2018

Kwestionariusz osobowy
Ogłoszenie

Bliżej funduszy europejskich w województwie opolskim

W dniu 17 maja 2018 roku w Opolu  odbyło się  spotkanie regionalne w ramach cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich”, poświęcone projektom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) realizowanym na terenie województwa opolskiego, w zakresie działań nadzorowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Nysie został zaproszony do przedstawienia podejmowanych działań w ramach projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań  na poprawę obsługi klienta.”  Projekt jest realizowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Całkowita wartość projektu wynosi 740 716, 25 zł. Projekt jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie zostali zaproszeni do  debaty poświęconej projektom PO WER mającym na celu wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej i ich pracowników.

Szczegółowe informacje  na stronie: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/fundusze-europejskie/art,9957,blizej-funduszy-europejskich-w-wojewodztwie-opolskim.html

Rodzina razem. Kompleksowe wsparcie na rzecz rodzin Gminy Nysa

W okresie od 02.05.2018 r. do 31.05.2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie realizuje  projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt.

Rodzina razem. Kompleksowe wsparcie na rzecz rodzin Gminy Nysa”.

Projekt realizowany jest w ramach działania  8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych    i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Opolskiego 2014-2020.

Projekt „Rodzina razem. Kompleksowe wsparcie na rzecz rodzin Gminy Nysa” zakłada komplementarne wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze, w tym w sytuacji zagrożenia utraty możliwości opieki nad dziećmi.

Czytaj dalej