Aktualności

flaga

Gmina Nysa/Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie przystąpiła do realizacji projektu Ministra Cyfryzacji na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów.

W ramach ww. projektu w Klub Senior+ II zrealizowano zadanie pn. „Cyfrowy Senior w Gminie Nysa – Klub Senior+ II”.

Celem zadania było doposażenie placówek typu „Senior +”, w tym Kluby „Senior +”
w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów oraz upowszechnienie i rozwijanie kompetencji cyfrowych seniorów.

Łączne dofinansowanie przewidziane na realizację zadania wyniosło 14 307,36 zł

W ramach otrzymanego dofinansowania zakupiono 4 laptopy z oprogramowaniem oraz 2 tablety.

Zakupione laptopy i tablety będą dostępne dla naszych uczestników Klubu Senior+ II, którzy z pomocą animatora/instruktora będą poznawali tajniki świata Internetu, ucząc się jednocześnie korzystania z elektronicznej formy załatwiania spraw urzędowych, zdrowotnych itp. Rozwój oferty teleinformatycznej w Klubach Senior+ będzie miał niezwykle istotny wymiar społeczny, wywoła wiele korzyści m.in. brak poczucia wykluczenia cyfrowego ze względu na wiek itp. 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU

„Program Wieloletni Senior+ na lata 2021 – 2025, edycja 2022 r.”

flaga

Nazwa projektu

„Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ II – edycja III”

DOFINANOWANIE
38 880.00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU
77 944.40 zł

Cel projektu: aktywizacja społeczna zapobiegająca izolacji, osamotnieniu Nyskich seniorów oraz pomoc w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego.

W ramach zadania realizowane będą:

 • Gry intelektualno-integracyjne
 • Aktywność fizyczna
 • Spotkania międzypokoleniowe
 • Spotkania integracyjne
 • Imprezy okolicznościowe
 • Spacery w plenerze
 • Imprezy historyczno-kulturalne
 • Zajęcia z psychologiem

Grupa docelowa: Wsparciem w programie zostanie objętych 20 osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących teren Gminy Nysa.

Działania oferowane prze Klub Senior+ II odegrają znaczącą rolę w procesie aktywizacji społecznej seniorów. Osoby korzystające ze wsparcia Klubu Senior+ II będą mogły rozwijać swoje zainteresowania, nabywać nowe doświadczenia, pogłębiać wiedzę, czy poprawić kondycję psychiczną. Działania realizowane w Klubie Seniora stanowić będą dodatkowe wsparcie dla usług opiekuńczych świadczonych na terenie Gminy Nysa, poszerzą  zakres usług świadczonych na rzecz osób starszych.

projekt flaga

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU

„Program Wieloletni Senior+ na lata 2021 – 2025 edycja 2021 r.”

Nazwa projektu

„Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior + II – edycja II”

DOFINANOWANIE
39 119,51  zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU
 
86 219,00 zł

Cel projektu: aktywizacja społeczna zapobiegająca izolacji, osamotnieniu Nyskich seniorów oraz pomoc w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego.

W ramach zadania realizowane będą:

 • Spacery w plenerze
 • Gry intelektualno-integracyjne
 • Spotkania międzypokoleniowe
 • Spotkania integracyjne
 • Aktywność fizyczna
 • Imprezy historyczno-kulturalne
 • Imprezy okolicznościowe

Grupa docelowa: Wsparciem w programie zostanie objętych 20 osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących teren Gminy Nysa.

 

Wyżej wymienione działania przyczynią się do zwiększenia aktywności, poszerzenia wiedzy, integracji, poprawy kondycji Nyskich Seniorów. Staną się możliwością aktywnego,  interesującego spędzania czasu wolnego. Ponadto wpłyną na rozwój środowiskowych form wsparcia dla ludzi starszych, doprowadzą do minimalizacji wykluczenia społecznego osób
w wieku 60+.

senior plus

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie otrzymał dofinansowanie zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior + II”, które będzie realizowane przez Klub Senior  + II przy ulicy Kornela Ujejskiego 25. Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Ministerstwa Rodziny, Polityki i Pracy Społecznej – Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”/Klubu „Senior+”.

Wartość dofinasowania 28 105,20 tysięcy złotych.

Działania w ramach zadania: imprezy okolicznościowe, imprezy historyczno-kulturalne, regularne wyjścia na krytą pływalnię, spacery w plenerze, nordic walking, spotkania międzypokoleniowe, gry intelektualno-integracyjne, wyjścia do muzeum.   

Placówka funkcjonuje od 2019 roku i dysponuje 20 miejscami dla nyskich Seniorów.

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

21 marzec 2023
21 marzec 2023

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie