Usługi opiekuńcze oraz Domy Pomocy Społecznej

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

 

Usługi opiekuńcze są formą pomocy, której celem jest zaspokojenie codziennych, podstawowych potrzeb osoby, która nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować w swoim miejscu zamieszkania ze względu na wiek, chorobę lub inną przyczynę i umożliwiają jej pozostanie w środowisku domowym. Przysługują osobom samotnym a także osobie, której rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Akty prawne:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) (tutaj link)
 • Uchwała Nr XL/711/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ze środków pomocy społecznej.(tutaj link)
 • Uchwała Nr XLIX/822/06 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/711/05 z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ze środków pomocy społecznej. (tutaj link)

 

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przysługują:

 • osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona
 • osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Wymagane dokumenty

 • pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu
 • kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasadniczo – z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku(oryginał do wglądu)
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy
 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych .
 • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny
 • rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego
 • w razie konieczności inne dokumenty, które określa pracownik socjalny

ODPŁATNOŚĆ ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wymagającej  pomocy w tej formie, w zależności od posiadanego dochodu. Minimalny poziom dochodu, od którego obliczana jest wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej, tj. 701,00 zł lub  w przypadku osoby w rodzinie tj. 528,00 zł

Opłata za usługi opiekuńcze jest  wnoszona przez osobę uzyskującą pomoc lub jej opiekuna przelewem na konto OPS w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

Dokumenty do pobrania: (tutaj odsyłacz)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Ośrodek Pomocy Rodzinie w Nysie należy organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Akty prawne:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tutaj link)
 •  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005r Nr 189, poz.1598 z póżn.zm.) (tutaj link)
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2016 nr 231 poz.546) (tutaj link)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna prawnego, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, w oparciu o przedstawione dokumenty (m.in. zaświadczenie o dochodach, zaświadczenie lekarskie). W wydanej decyzji administracyjnej określony jest miesięczny wymiar godzin usług  i wysokość odpłatności.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia i mają, między innymi, na celu:

 • uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
 • kształtowanie umiejętności niezbędnych do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i społecznego funkcjonowania,
 • motywowanie do leczenia i aktywności.

Prowadzony jest trening samoobsługi i umiejętności społecznych poprzez asystowanie w codziennych czynnościach życiowych ( kształtowanie nawyków związanych z higieną osobistą, dbaniem o wygląd, wykonywaniem czynności gospodarczych, dbaniem o porządek i należyte prowadzenie domu, przygotowaniem posiłków, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów rodzinnych, z gronem znajomych, rówieśników, sąsiadów, współpracowników, korzystanie z usług różnych instytucji ).

 

ODPŁATNOŚĆ ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

 

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze ich rodzaje, kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki ustalania i pobierania opłat określone są w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. ( Dz.U. z 2005r. nr 189 poz.1598 z późn. zm.) (tutaj link)

Opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest  wnoszona przez osobę uzyskującą pomoc na konto OPS w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

 

Tabela opłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - rok 2021

Pliki do pobrania

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

Please publish modules in offcanvas position.