Aktualności

Projekty dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z umową nr. 52/BO/B/DPiEP/2023

Program „Dobra relacja” kierowany jest do dzieci i młodzieży zagrożonej używaniem substancji psychoaktywnych z powodu ryzyka marginalizacji społecznej; dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym; dzieci i młodzieży pijącej alkohol, eksperymentującej ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi, okazjonalnie ich używające; rodziców dzieci i młodzieży uczestniczącej w programie; rodziców dzieci i młodzieży używających substancji psychoaktywnych.

Celem głównym programu jest:

 • pozyskanie umiejętności interspołecznych i intrapsychicznych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania w codziennym życiu oraz wycofanie się z używania środków psychoaktywnych poprzez:
 • zapobieganie rozwojowi uzależnienia od substancji psychoaktywnych,
 • kształtowanie adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących narkotyków oraz promocję postaw prozdrowotnych,
 • skuteczne porozumiewanie się i rozwiązywanie sytuacji kryzysowych,
 • kształtowanie i rozwój umiejętności życiowych,
 • rozwój psychiczny i emocjonalny,
 • modelowanie nowych zachowań i alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego

Realizacja programu odbywać się będzie poprzez następujące działania:

 • grupa wsparcia dla dzieci i młodzieży
 • grupa wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży
 • warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
 • warsztaty umiejętności psychospołecznych dla dzieci i młodzieży
 • poradnictwo rodzinne dotyczące zgłaszanego problemu
 • interwencje kryzysowe

Tags:

mpips 2023

W związku z wolnymi miejscami Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie wznawia nabór uczestników do ministerialnego Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. 

Kartę zgłoszenia do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 (z wymaganymi załącznikami) należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w sekretariacie pok. 39 Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie (ul. Komisji Edukacji Narodowej 1a, 48-303 Nysa).

Załączniki:

Tags:

Od 1 marca 2023 roku można składać wnioski o dofinansowanie.

 

Wnioski o dofinansowanie dotyczące MODUŁU I przyjmowane będą od 1 marca do 31 sierpnia 2023 roku.

W ramach MODUŁU II:

- na semestr letni roku akademickiego 2022/2023 termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala się od 1 marca do 31 marca 2023 roku.

- na semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024 termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala się od 18 września do 10 października 2023 roku.

 

Szczegółowe informacje znajdują sie na stronie internetowej PCPR Nysa: LINK

 

 
Tags:

flaga

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Dofinansowanie

166 464,00 zł

Całkowita wartość

166 464,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie otrzymał dofinansowanie na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Program zapewnia wsparcie osobom z Gminy Nysa, będących członkami rodziny lub opiekunami zamieszkującymi we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawującymi całodobową opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w szczególności polegać będzie na:

 • czasowym odciążeniu rodziny lub opiekuna osoby niepełnosprawnej poprzez wsparcie w codziennych obowiązkach łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną.
 • zapewnieniu czasowego zastępstwa w opiece nad osobą niepełnosprawną.
Tags:

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

21 marzec 2023
21 marzec 2023

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie