Aktualności

flaga

Gmina Nysa/Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie przystąpiła do realizacji projektu Ministra Cyfryzacji na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów.

W ramach ww. projektu w Klub Senior+ zrealizowano zadanie pn. „Cyfrowy Senior w Gminie Nysa – Klub Senior+”.

Celem zadania było doposażenie placówek typu „Senior +”, w tym Kluby „Senior +”
w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów oraz upowszechnienie i rozwijanie kompetencji cyfrowych seniorów.

Łączne dofinansowanie przewidziane na realizację zadania wyniosło 14 307,36 zł

W ramach otrzymanego dofinansowania zakupiono 4 laptopy z oprogramowaniem oraz 2 tablety.

Zakupione laptopy i tablety będą dostępne dla naszych uczestników Klubu Senior+, którzy z pomocą animatora będą poznawali tajniki świata Internetu, ucząc się jednocześnie korzystania z elektronicznej formy załatwiania spraw urzędowych, zdrowotnych itp. Rozwój oferty teleinformatycznej w Klubach Senior+ będzie miał niezwykle istotny wymiar społeczny, wywoła wiele korzyści m.in. brak poczucia wykluczenia cyfrowego ze względu na wiek itp. 

Tags:

moc kobiet 1

Dodatkowe spotkanie rekrutacyjne dla potencjalnych uczestniczek projektu "Siła i Moc Kobiet - samoorganizacja środowiska kobiet w powiecie nyskim" odbędzie się 20 stycznia 2023 roku o godzinie 11:00.

Głównym celem projektu jest utworzenie grup dla kobiet, które doznają w swoim życiu trudności. Uczestniczki będą mogły się nawzajem wspierać, rozmawiać, wymieniać doświadczeniami, inspirować do działania i wspólnych inicjatyw, a także stworzyć sieć wzajemnej pomocy. Dodatkowo otrzymają pomoc specjalistów – psychologa, prawnika, doradcy rodzinnego i zawodowego.

Projekt będzie realizowany przy współpracy z norweską organizacją Mangfolk AS, która zajmuje się na co dzień uprawą ogrodu, pracą przy pasiece oraz aktywnościami integrującymi lokalna społeczność. Inspirując się ich działaniami, chcemy rozwijać uprawę przydomowych ogródków oraz organizować wspólnie z uczestniczkami projektu lokalne wydarzenia dla mieszkańców powiatu.

Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety:
- zamieszkujące w powiecie nyskim w szczególności na obszarach wiejskich,
- aktualnie nie pracujące,
- samotnie wychowujące dzieci,
- mają trójkę lub więcej dzieci,
- będące w ciąży lub które właśnie zostały matkami,
- pozostające w kryzysie psychicznym (depresja, stany lękowe itd.),
- z niepełnosprawnością ruchową bądź intelektualną,
- doznające przemocy (fizycznej, psychicznej, ekonomicznej),
- kobiety z Ukrainy.

Spotkanie odbędzie się w Gminnym Centrum Wsparcia III Sektora przy ul. Ujejskiego 25 (na terenie Kąpieliska Miejskiego "Frajda") – I piętro, sala 39.

W razie pytań proszę dzwonić pod numer 667 397 171.

Strona projektu: https://www.facebook.com/sila.i.moc.kobiet/

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.

moc kobiet 2

Tags:

punkt logo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2022 zadanie pn. „Zapewnienie funkcjonowania Bezpiecznej Przystani” przeprowadził Kampanie lokalną na rzecz wsparcia grupy samopomocowej. W trakcie kampanii Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie zlecił przygotowanie spotu przeciwdziałającego przemocy w rodzinie – uświadamiającego osobom/rodzinom  dotkniętym lub zagrożonym przemocą jakie negatywne skutki niesie ze sobą zjawisko przemocy w rodzinie.     

Link: spot przeciwdziałający przemocy w rodzinie – uświadamiający osobom/rodzinom dotkniętym lub zagrożonym przemocą jakie negatywne skutki niesie ze sobą zjawisko przemocy w rodzinie.

Produkcja:

Reżyseria – Sebastian Juszczyk

Scenariusz – Sebastian Juszczyk, Agnieszka Juszczyk

Zdjęcia – Paweł Maluśki

Muzyka -  Łukasz Palkiewicz

Wystąpili – Anna Kieca, Pola Kieca, Tosia Kieca

Produkcja – Juzz Media

Tags:
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie