Aktualności

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU

„Program Wieloletni Senior+ na lata 2021 – 2025, edycja 2022 r.”

flaga

Nazwa projektu

„Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ II – edycja III”

DOFINANOWANIE
38 880.00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU
77 944.40 zł

Cel projektu: aktywizacja społeczna zapobiegająca izolacji, osamotnieniu Nyskich seniorów oraz pomoc w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego.

W ramach zadania realizowane będą:

 • Gry intelektualno-integracyjne
 • Aktywność fizyczna
 • Spotkania międzypokoleniowe
 • Spotkania integracyjne
 • Imprezy okolicznościowe
 • Spacery w plenerze
 • Imprezy historyczno-kulturalne
 • Zajęcia z psychologiem

Grupa docelowa: Wsparciem w programie zostanie objętych 20 osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących teren Gminy Nysa.

Działania oferowane prze Klub Senior+ II odegrają znaczącą rolę w procesie aktywizacji społecznej seniorów. Osoby korzystające ze wsparcia Klubu Senior+ II będą mogły rozwijać swoje zainteresowania, nabywać nowe doświadczenia, pogłębiać wiedzę, czy poprawić kondycję psychiczną. Działania realizowane w Klubie Seniora stanowić będą dodatkowe wsparcie dla usług opiekuńczych świadczonych na terenie Gminy Nysa, poszerzą  zakres usług świadczonych na rzecz osób starszych.

projekt flaga

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU

„Program Wieloletni Senior+ na lata 2021 – 2025 edycja 2021 r.”

Nazwa projektu

„Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior + II – edycja II”

DOFINANOWANIE
39 119,51  zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU
 
86 219,00 zł

Cel projektu: aktywizacja społeczna zapobiegająca izolacji, osamotnieniu Nyskich seniorów oraz pomoc w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego.

W ramach zadania realizowane będą:

 • Spacery w plenerze
 • Gry intelektualno-integracyjne
 • Spotkania międzypokoleniowe
 • Spotkania integracyjne
 • Aktywność fizyczna
 • Imprezy historyczno-kulturalne
 • Imprezy okolicznościowe

Grupa docelowa: Wsparciem w programie zostanie objętych 20 osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących teren Gminy Nysa.

 

Wyżej wymienione działania przyczynią się do zwiększenia aktywności, poszerzenia wiedzy, integracji, poprawy kondycji Nyskich Seniorów. Staną się możliwością aktywnego,  interesującego spędzania czasu wolnego. Ponadto wpłyną na rozwój środowiskowych form wsparcia dla ludzi starszych, doprowadzą do minimalizacji wykluczenia społecznego osób
w wieku 60+.

senior plus

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie otrzymał dofinansowanie zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior + II”, które będzie realizowane przez Klub Senior  + II przy ulicy Kornela Ujejskiego 25. Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Ministerstwa Rodziny, Polityki i Pracy Społecznej – Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”/Klubu „Senior+”.

Wartość dofinasowania 28 105,20 tysięcy złotych.

Działania w ramach zadania: imprezy okolicznościowe, imprezy historyczno-kulturalne, regularne wyjścia na krytą pływalnię, spacery w plenerze, nordic walking, spotkania międzypokoleniowe, gry intelektualno-integracyjne, wyjścia do muzeum.   

Placówka funkcjonuje od 2019 roku i dysponuje 20 miejscami dla nyskich Seniorów.

W Nyskim Ośrodku Pomocy Społecznej od 11 października 2019  działa Klub Seniora + "Basen”, który skupia 20 emerytów. Głównym celem spotkań Seniorów jest doniosły problem aktywności w starszym wieku. Seniorzy spotykają się od poniedziałku do piątku, aby przy herbacie, muzyce własnego zespołu spędzić miło czas. Staramy się w sposób bardzo różnorodny organizować Seniorom ich wolny czas, mając ambicje pogłębiania ich zainteresowań.

- prowadzimy spotkania, wieczorki taneczne a także organizujemy spacery rekreacyjne na terenie miasta Nysa. Członkowie Klubu są osobami bardzo aktywnymi, a taniec i  muzyka daje im wiele radości. Każde spotkanie to przykład możliwości zaspokajania kontaktów międzyludzkich.

W 2019 roku członkowie Klubu odbyli około 60 spotkań okazjonalnych:

11 pazdziernika 2019 miało miejsce oficjalne otwarcie     Klubu Seniora + ‘’Basen’’ , w którym udział wzięły władze naszej gminy ,powiatu jak i województwa. Gospodarzem uroczystości był Burmistrz Miasta Nysa pan Kordian Kolbiarz, prezes ARN pan Bogdan Wyczałkowski oraz Dyrektor OPS Nysa pani Kamila Ferdyn. Zaproszeni goście to m.in. V-ce wojewoda opolski pani Violetta Porowska, Starosta Nyski Andrzej Kruczkiewicz,

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kamil Bortniczuk, Przewodniczący Rady Seniorów gminy Nysa pan Ryszard Rogowski, ponadto Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji działającej na rzecz Seniorów, jak i również Seniorzy, którzy zostali uczestnikami w/w klubu.

Również w miesiącu pazdzierniku 2019 w związku z Międzynarodowym Dniem Seniora odbyło się spotkanie w którym uczestniczyło około 30 osób, członkowie Klubu "Senior + Basen" biorą czynny udział w życiu kulturalnym naszego miasta, jak również uczestniczą w różnych uroczystościach.

W miesiącu Listopad 2019 odbyło się kilka spotkań, jak i wyjazd integracyjny 07/10 do Akwa Sp.z o.o Stacji uzdatniania wody Siestrzechowice. Tego samego dnia w godzinach popołudniowych nasza seniorka p. Maria Gugała przeprowadziła warsztaty pt;

„ Czym dla mnie jest Ojczyzna? ‘’ dla dzieci ze Świetlicy socjalnej z programem zajęć socjoterapeutycznych.

08 Listopada upamiętnialiśmy Święto Niepodległości wspólnie ze świetlicą mieliśmy działania integracyjne.

22/11 miało miejsce jakże na czasie i z wielkim zainteresowaniem spotkanie z naszymi nyskimi Policjantami pt; „Bezpieczny Senior”

29/11 Odbyła się Impreza okolicznościowa pt;

„ Andrzejki Party „

Takie spotkania  pozwalają zaspokoić potrzebę kontaktów międzyludzkich, nawiązywać przyjaznie i nowe znajomości. OPS Nysa otwarty jest na podejmowanie wszelkich działań zmierzających do poprawy życia i funkcjonowania osób starszych w środowisku lokalnym.

Miesiąc Grudzień obfitował także w niemałe atrakcje jak np.;

06/12 Mikołajki , gdzie ponownie mieliśmy działania integracyjne ze Świetlicą . Jeden z naszych seniorów został Mikołajem.

13/12  to 38 rocznica Stanu wojennego „ Fakty i Mity” spotkanie i pogadanka, wspomnienia osobiste.

18/12 zorganizowana była uroczysta Wigilia, gdzie swoją obecnością zaszczyciła nas Dyr. OPS  Nysa pani Kamila Ferdyn oraz pani Bożena Szlempo.  Kolędowaliśmy i omawialiśmy nasz Tradycje polskie.

Prowadzony jest album ze zdjęciami wszystkich spotkań upamiętniający działania Klubu.

Celem spotkań w grupie jest poprawa funkcjonowania psychicznego i społecznego członków Klubu, zmniejszenia izolacji społecznej, zapewnienia wzrostu poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa.

…w życiu nie ma być jakoś, ale ma być jakość..

J.Kaczkowski

 

W dniu 11.10.2019r. nastąpiło uroczyste otwarcie drugiego w Nysie  ,,Klubu Seniora + II’’ przy ul. Ujejskiego 25 , w którym udział wzięły władze naszej gminy ,powiatu jak i województwa. Gospodarzem uroczystości był Burmistrz Miasta Nysa pan Kordian Kolbiarz, prezes ARN pan Bogdan Wyczałkowski oraz Dyrektor OPS Nysa pani Kamila Ferdyn. Zaproszeni goście to m.in. V-ce wojewoda opolski pani Violetta Porowska, Starosta Nyski Andrzej Kruczkiewicz, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kamil Bortniczuk, Przewodniczący Rady Seniorów gminy Nysa pan Ryszard Rogowski, ponadto Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji działającej na rzecz Seniorów, jak i również Seniorzy, którzy zostali uczestnikami w/w klubu.

Projekt został dofinansowany z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, Edycja 2019 Moduł I – Utworzenie i Wyposażenie klubu „ Senior + ”

„Klub Seniora+ II ” to miejsce spotkań, integracji, aktywizacji, rozwijania zainteresowań i pasji, wspólnie spędzanego czasu – co jest właśnie funkcją nowopowstałego „Klubu Seniora+ II” w Nysie działającego w ramach zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.

Klub przeznaczony jest dla mieszkańców z terenu gminy Nysa, którzy ukończyli 60 rok życia. Jest to placówka zaadresowana dla ludzi starszych, którzy mają dużo wolnego czasu. To miejsce integracji   i aktywności seniorów w którym rozwijać się będzie życie społeczne i życie kulturalne seniorów.

Zajęcia sportowo-relaksacyjne, warsztaty rękodzielnicze to tylko niektóre zajęcia, jakie czekają na nyskich seniorów w ,,Klubie Senior + II’’.

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie