Programy i Projekty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w ramach swojej działalności realizuje projekty, na które fundusze pozyskał zarówno ze środków unijnych jak i krajowych.

UNIA EUROPEJSKA

  • 1. „Rodzina razem. Kompleksowe wsparcie na rzecz rodzin Gminy Nysa”.

    1.     „Rodzina razem. Kompleksowe wsparcie na rzecz rodzin Gminy Nysa”.

    W okresie od 02.05.2018 r. do 31.05.2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie realizuje  projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Rodzina razem. Kompleksowe wsparcie na rzecz rodzin Gminy Nysa”.

    Projekt realizowany jest w ramach działania  8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych    i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Opolskiego 2014-2020.

    Projekt „Rodzina razem. Kompleksowe wsparcie na rzecz rodzin Gminy Nysa” zakłada komplementarne wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze, w tym w sytuacji zagrożenia utraty możliwości opieki nad dziećmi.

    W ramach projektu będą podejmowane następujące działania 20 rodzin z Gminy Nysa przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze, w tym w sytuacji zagrożenia utraty możliwości opieki nad dziećmi, oraz dla 100 mieszkańców gminy Nysa zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

    wsparcie Asystenta Rodziny wśród 20 rodzin, w tym 10 nowych rodzin,
    wsparcie skierowane do 20 rodzin oraz 100 mieszkańców Gminy Nysa w ramach Poradni dla rodzin (poradnictwo specjalistyczne, w tym prawno-obywatelskie, psychologiczne z elementami mobilnej pracy specjalistów),
    integracja rodzin w ramach Akademii dla rodzica skierowane do 20 rodzin, w formie zajęć warsztatowych, wyjść integracyjnych oraz organizacji festynu rodzinnego dla uczestników, terapia rodzinna (w tym psychologiczna, pedagogiczna, zajęcia socjoterapii),
    aktywna pomoc rodziny wspierającej w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach dysfunkcyjnych (udzielanie wskazówek dotyczących sprawowania opieki                   i wychowywania dzieci, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, w tym wspólne zagospodarowanie czasu wolnego                                 i organizowanie działań integrujących rodziny dysfunkcyjne z otoczeniem (wspólne wyjścia, przygotowywanie posiłków, pomoc w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego),
    spotkania grup samopomocowych oraz grup wsparcia.
    Dzięki wsparciu specjalistów, rodzice odbudują swój potencjał do pełnienia roli opiekuńczo-wychowaczej zwiększając kompetencje społeczne, odzyskają poczucie kontroli,                     a także wzrośnie ich motywacja do zmiany swojej sytuacji. Dzieci zdobędą umiejętności do przejawiania pożądanych społecznie postaw. Uczestnicy będą mieli okazję wzorować się na autorytetach, pożądanych modelach rodziny wspierającej, a także w ramach grup samopomocowych oraz grup wsparcia wzmocnią swoje poczucie sprawczości i solidarności, wzajemnej pomocy i współdziałania  w kierunku rozwiązywania problemów społecznych.

    Projekt realizowany będzie na terenie gminy Nysa.

    Całkowita wartość projektu
    170 148,75 PL

    Kwota projektu dofinansowana ze środków Unii
    161 045,71 PL

  • 2. „Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”.

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w partnerstwie z:

    • Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu (Lider),
    • Gminą Kędzierzyn Koźle,
    • Gminą Głubczyce,
    • Gminą Branice,
    • Gminą Pokój,
    • Gminą Lubsza,
    • Gminą Zawadzkie,
    • Gminą Paczków,
    • Gminą Kluczbork,
    • Gminą Popielów

    realizuje projekt p.n. „Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”. Projekt realizowany jest w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

    Uczestnicy projektu to podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie korzystający z usług opiekuńczych (24 osoby) oraz pracownicy zatrudnieni do świadczenia usług opiekuńczych (6 osób).

    Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych
    w Gminie Nysa na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

    Całkowity koszt realizacji projektu: 833 862,75 zł

    Kwota dofinansowania: 788 000,30 zł

    Termin realizacji: 01.12.2016 r. – 31.01.2020 r.

  • 3. „Włączenie społeczne w Gminie Nysa – Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica”

    Działanie 8.2 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020.

    Całkowita wartość projektu: 534 257,00 zł

    Dofinansowanie: 454 133,75 zł

    Wkład własny: 80 141,25 zł

    Cel główny:

    Kompleksowe wsparcie rodzin z Gminy Nysa wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem – włączenie społeczne.

    Uczestnicy:

    25 rodzin wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem (łącznie 50 osób, 25 dorosłych- rodzice oraz ich dzieci - 25)

    Działania:

    1. Utworzenie Centrum streetworkingu
    2. Utworzenie Klubu rodzica
    3. Pomoc psychologiczna
    4. Pomoc terapeuty ds. uzależnień
    5. Poradnictwo prawne
    6. Praca socjalna
    7. Pomoc terapeuty rodzin
    8. Wyjścia/ wyjazdy integracyjne
  • 4. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta.”

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie otrzymał  dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta.”

    Projekt realizowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej
    II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania
    2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Całkowita wartość projektu wynosi 740 716, 25 zł.
    Projekt jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych.

    Celem projektu jest usprawnienie oraz poprawa obsługi osób zgłaszających się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie poprzez zmianę organizacji pracy Ośrodka, obejmującą wprowadzenie optymalnych rozwiązań wykorzystując przy tym kompetencje zatrudnionych pracowników. Projekt ma na celu podniesienie jakości pracy pracowników socjalnych i całego ośrodka poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej i usług socjalnych.

    Ponadto działania w ramach projektu mają na celu podniesienie bezpieczeństwa pracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.

    W wyniku zaplanowanych działań nastąpi zmiana systemu organizacyjnego pracy pracowników, w którym szczególny nacisk położony będzie na wyodrębnienie pracy socjalnej i usług socjalnych.

    Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020  Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”

    Realizator: Ośrodek Pomocy Rodzinie w Nysie

    Dane finansowe:
    Koszt całkowity: 740 716,25 zł
    Kwota dofinansowania: 740 716,25 zł
    Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

    Termin realizacji:
    01.01.2018 – 30.06.2019 r.
    W projekcie zostaną zrealizowane między innymi następujące zadania:

    Przygotowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie do wprowadzenia zmian
    w funkcjonowaniu Ośrodka:

    • organizacja spotkań informacyjnych z pracownikami OPS Nysa dotyczących planowanych zmian organizacyjnych;
    • rekrutacja pracowników do poszczególnych zespołów/stanowisk;a
    • omówienie założeń modelu wprowadzanych zmian oraz konsultacje
      z pracownikami;
    • opracowanie modelu OPS Nysa zawierającego między innymi: standardy pracy socjalnej, kodeksu etyki zawodowej i współpracy między zespołami/stanowiskami;
    • stworzenie broszury informacyjnej zawierającej niezbędne informacje
      w zakresie uzyskania pomocy w OPS Nysa;
    • opracowanie projektu regulaminu i schematu organizacyjnego Ośrodka;

    Poprawa bezpieczeństwa pracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz doposażenie stanowisk pracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie:

    • organizacja kursu samoobrony;
    • zakup przycisków bezpieczeństwa;
    • Specjalistyczne szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie mające na celu podwyższenie standardu świadczonych usług;
    • Adaptacja punktu informacyjnego dla klientów zgłaszających się do Ośrodka Pomocy Społecznej;
    • Usprawnienie oraz podniesienie jakości obsługi klienta Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie;

    Wdrażanie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie nowego modelu funkcjonowania Ośrodka:

    • utworzenie zespołów/stanowisk związanych z oddzieleniem pracy socjalnej
      od pracy administracyjnej;
    • wprowadzenie zarządzenia Dyrektora OPS Nysa wdrażającego wypracowane standardy;
    • realizacja pracy według przyjętego modelu w wyodrębnionych zespołach/stanowiskach z wykorzystaniem opracowanych metod, narzędzi i technik, monitoring wprowadzanych zmian;
    • raport z wypracowanych i wdrożonych standardów oraz końcowa ocena modelu

    Działania wspierające proces wdrażania usprawnień organizacyjnych
    w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie:

    • przeprowadzenie szkolenia z superwizji pracy socjalnej;
    • specjalistyczne szkolenia oraz wizyty studyjne pracowników OPS Nysa.

ŚRODKI KRAJOWE

  • 1. „Współodpowiedzialność za rozwój Gminy Nysa innowacyjną metodą reintegracji społecznej i zawodowej”

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie otrzymał dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu p.n. „Współodpowiedzialność za rozwój Gminy Nysa innowacyjną metodą reintegracji społecznej i zawodowej” w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu- nowy wymiar 2020” p.n. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym- animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego”- edycja 2018”

    Celem głównym projektu jest działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej
    i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem zadania jest ponadto realizacja projektu przyczyniającego się do włączenia i wzmacniania uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym osób wykluczonych społecznie, korzystających z pomocy OPS Nysa oraz rozwój systemu aktywnej integracji na terenie Gminy Nysa.  Zadanie publiczne będzie innowacyjnym połączeniem działań jednostki samorządu terytorialnego
    (Gmina Nysa), gminnej jednostki organizacyjnej (Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
    -instytucja pomocy i integracji społecznej – Realizator), organizacji pozarządowej (wykonawca części związanej z aktywizacją i reintegracją społeczną – treningi rozwoju osobistego za pomocą dramy) oraz publicznych służb zatrudnienia (Powiatowy Urząd Pracy w Nysie).

    Grupa docelowa: 12 mężczyzn – wspólni klienci OPS Nysa oraz PUP Nysa, posiadający zadłużenie alimentacyjne wobec swoich dzieci.

    Okres realizacji: kwiecień – grudzień 2018

    Wartość całkowita projektu: 161 295,76 zł

    Kwota dotacji:  99 800,00 zł,

    Wkład własny (PUP Nysa): 61 495,76 zł.

    Działania:

    1. Rekrutacja
    2. Diagnoza
    3. Aktywizacja i reintegracja społeczna.
    4. Szkolenia z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w pracy i życiu codziennym.
    5. Szkolenia z zakresu mowy ciała w pracy.
    6. Szkolenie z zakresu prac remontowo – budowlanych (40h zajęć teoretycznych).
    7. Animacja liderów aktywizacji reintegracji społecznej.
    8. Organizacja staży zawodowych.
    9. Staże zawodowe
  • 2. „Razem, lecz osobno – stop agresji i przemocy w rodzinie.”

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie otrzymał dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu p.n. „Razem, lecz osobno – stop agresji i przemocy w rodzinie.” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – edycja 2018.

     

    Głównym celem realizacji projektu „Razem, lecz osobno – stop agresji i przemocy
    w rodzinie” jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie oraz poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie.

    Działania projektu są ukierunkowane na realizację Priorytetu II Poprawa jakości
    i zwiększenie dostępności do usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

    Realizacja projektu rozpoczeła się w czerwcu 2018 r. i trwać będzie do grudnia 2018 r.

    W ramach realizacji projektu przewiduje się następujące działania, które wpisują się
    w wybrany priorytet Programu Osłonowego:

    1.    Stworzenie grupy wsparcia – specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla ofiar

    Utworzenie grup wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, których celem będzie:

    • odreagowanie traumatycznych przeżyć,
    • obronę swojej godności i prawa do życia w poczuciu bezpieczeństwa,
    • zintegrowanie uczestników i zwiększenie świadomości praw osobistych,
    • nabycie umiejętności planowania zmian, potrzebnych do rozpoczęcia samodzielnego życia.

    2.    Przeprowadzenie treningu kompetencji – specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla sprawców

    Trening skierowany będzie do osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie.

    Celem treningu jest:

    • nabycie konstruktywnych umiejętności wyrażania siebie poprzez radzenie sobie
      ze złością i agresją,
    • podniesienie umiejętności radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami,
    • wykształcenie umiejętności porozumiewania się, asertywnego zachowania
       i odpowiedzialnego podejmowania decyzji,
    • rozwinięcie umiejętności samokontroli i poprawy relacji w rodzinie.

    3.    Organizacja spotkań terapeutycznych/ wyjść

    Organizacja spotkań terapeutycznych/ wyjść dla członków rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie, w tym dla dzieci i osób dorosłych tj. współmałżonkowie lub partnerów związkach nieformalnych. Spotkania odbywać się będą pod opieką psychologa którego zadaniem będzie zintegrowanie rodziny
    i wzmocnienie relacji rodzinnych (pogadanki).

    Planowane działania:

    • Spotkania terapeutyczne/ wyjścia – miejsca i formy ustalane będą
      w porozumieniu z Uczestnikami i psychologiem. Ustalanie miejsc docelowych ma na celu integracje grupy, weryfikacje indywidualnych zainteresowań oraz daje wgląd w sposób komunikowania się z otoczeniem - (od lipca do listopada 2018 r.) ;
    • Integracja rodzin – nauka asertywnych zachowań praca w terenie – jednodniowa
    • nieszablonowa forma oddziaływań terapeutycznych na osoby dotknięte przemocą
      w rodzinie i osoby stosujące przemoc w rodzinie.
    • Opiekun/ Psycholog - Obecność psychologa w trakcie w/w działań będzie miała na celu obserwację relacji rodzinnych, weryfikowanie występujących problemów, które będą wykorzystywane w trakcie indywidualnej pracy z rodziną.

    4.    Organizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje.

    • „Strategia pracy zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych – działania
      w sytuacja: współwystępowania przemocy w rodzinie i choroby psychicznej, braku kontaktu z członkami rodziny, konfliktu rodzinnego”;
    • „Grupy robocze w praktyce – jak pracować z osobami  doznającymi przemoc
      w rodzinie w ramach ZI/GR”;
    • „Grupy robocze w praktyce – jak pracować z osobami  stosującymi przemoc
      w rodzinie w ramach ZI/GR”.

    5.    Utworzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego ds. przeciwdziałania przemocy (wrzesień – listopad) – Celem utworzenia Punktu jest poszerzenie wiedzy na temat  skutków przemocy w rodzinie oraz zwiększenie umiejętności  radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Punkt Konsultacyjno-Informacyjny działał będzie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie.

    W ramach Punktu przeprowadzone zostaną indywidualne konsultacje ze

    • Radca prawny
    • Psycholog
    • Terapeuta ds. uzależnień
    • Pracownik socjalny
    • Terapeuta ds. przemocy

    Z Punktu Konsultacyjnego korzystać będą mieszkańcy Gminy Nysa. Każdy specjalista będzie pełnił dyżur raz w tygodniu według wcześniej ustalonego harmonogramu pracy. Istnieje możliwość przeniesienia konsultacji w przypadku wystąpienia dni wolnych od pracy. Dzięki uruchomieniu  indywidualnych konsultacji obejmujących problematykę przemocy, osoby zainteresowane będą miały szanse skorzystać z profesjonalnej pomocy i poradnictwa o szerokim zakresie merytorycznym – zwiększenie dostępności specjalistów dla mieszkańców Gminy Nysa

    Okres realizacji: czerwiec – grudzień 2018

    Wartość całkowita projektu: 38 370,00 zł

    Kwota dotacji:  28 600,00 zł,

    Wkład własny: 11 570,00 zł

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

Please publish modules in offcanvas position.