Aktualności

flaga

DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU

Program Osłonowy

„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2022

flaga

Nazwa zadania

„Zapewnianie funkcjonowania Bezpiecznej Przystani”

DOFINANOWANIE
24 000.00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU
39 000.00 zł

Cel projektu:  zwiększanie zakresu usług na rzecz osób, rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą na terenie Gminy Nysa.

W ramach zadania prowadzony będzie:

 • Punkt Interwencji Kryzysowej
 • Telefon zaufania
 • Grupy samopomocowe

Grupa docelowa:

Grupę docelową w projekcie stanowić będą osoby, rodziny zagrożone lub dotknięte przemocą zamieszkujące teren Gminy Nysa, w tym:

 • dzieci i młodzież,
 • członkowie rodzin, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby starsze.

Poprzez realizację projektu poruszane będą kwestie podniesienia poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie. Zapewnione zostanie specjalistyczne poradnictwo, wsparcie terapeutyczne i pomoc psychologiczna osobom, rodzinom dotkniętym przemocą. Ponadto rozwinie się funkcjonalność grup samopomocowych.

W związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wprowadzono zmiany do Regulaminu Rekrutacji Uczestnictwa w ramach ww. projekcie.

Wsparciem objęte zostaną osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jak również otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wyłącznie z terenu województwa opolskiego.

Zaktualizowany Regulamin Rekrutacji Uczestnictwa wraz z wymaganymi załącznikami znajduje się poniżej:

Regulamin

1. Ankieta rekrutacyjna

2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

3. Dane uczestników

4.1. Oświadczenie uczestnika projektu

4.2. Oświadczenie niepełnoletniego uczestnika projektu

5. Oświadczenie Uczestnika projektu o nie korzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach

6. Zgoda na przetwarzanie wizerunku w celach promujących projekt

7. Oświadczenie Uczestnika projektu o rezygnacji z udziału w projekcie

opolskie

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie otrzymał dofinansowania na realizację Programu pn. „Pedagog ulicy w Centrum Streetworkingu i na PumpTracku w Nysie”  finansowanego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na rok 2022.

Dofinansowanie 100% - 40 000,00 zł

Termin realizacji projektu: lipiec 2022 – grudzień 2022

Uczestnicy:

Uczestnikami projektu są dzieci/ młodzieży z rodzin, w których występują problemy uzależnień bądź zagrożonych ich wystąpieniem.

 

Działania w ramach realizacji projektu:

 • Wsparcie Pedagogów podwórkowych
 • Warsztaty terapeutyczno – profilaktyczne
 • Warsztaty teatralne z elementami społecznymi
 • Zajęcia na PumpTracku – z pedagogiem
 • Wyjścia/ wyjazdy integracyjne

Gmina Nysa, otrzymała dofinansowanie na realizację dodatkowego zadania pn. Pomoc w opiece i wychowywaniu dziecka poprzez usługi placówki wsparcia dziennego w Gminie Nysa w ramach projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przezywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość całkowita zadnia: 67 300,00 zł

Dofinansowanie zadania: 67 300,00 zł

Termin realizacji zadania: czerwiec 2022 – czerwiec 2023

Głównym celem projektu jest wsparcia rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej. Główne problemy, na które odpowiada to: niewystarczająca ilość usług świadczonych na rzecz ww. rodzin, wychowanków pieczy zastępczej, os. sprawujących pieczę i młodzieży usamodzielniającej się oraz potrzeba rozwoju działań prowadzących do odejścia od opieki instytucjonalne

Zadanie polega na rozszerzeniu oferty zajęć placówki wsparcia dziennego będącej w strukturach OPS Nysa – Świetlica socjalna z programem zajęć socjoterapeutycznych,w zakresie opieki i wychowania dziecka w rodzinie i rozwoju kompetencji kluczowych:

 • kompetencji w zakresie wielojęzyczności-lekcje j. angielskiego dla wybranych dzieci mających trudności z przyswajaniem języka angielskiego,
 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się – prowadzenie ogródka roślinnego, wprowadzenie usługi streetworkera-sieciowanie dzieci z ulic Gminy Nysa i włączanie w systemie wsparcia rodziny; zajęcia z logopedą – wyrównywanie szans w zakresie prawidłowej wymowy,
 • kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej - wyjścia/wyjazdy integracyjno-kulturowe.

opolskie

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie