Aktualności

flaga

W związku z otrzymaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie dofinansowania na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego, zapraszamy zainteresowane osoby do udziału
 w programie.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • Osobami posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Cel projektu:

 • Wzmocnienia dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • W odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Informacje:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, ul. Komisji Edukacji Narodowej w Nysie 1A, tel. 77 447 2370, 77 447 2375, 77 447 2388

 

Szczegółowe informacje wkrótce, ogłoszenie w trakcie modyfikacji.

Tags:

flaga

W związku z otrzymaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie dofinansowania na realizację Programu  pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego, zapraszamy zainteresowanych do składania Karty zgłoszenia do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022.

W ramach realizacji programu proponujemy  wsparcie dla:

 • Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 • Osób niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).
 • Osób niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

Zakres czynności w szczególności dotyczy:

 • Wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych.
 • Wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania).
 • Wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania.
 • Wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Informacje:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

Tel: 77 447  23 70

       77 447   23 75

       77 447 23 88

 

Szczegółowe infomacje wkrótce, ogłoszenie w trakcie modyfikacji.

Tags:

flaga

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie otrzymał dofinansowanie na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowanie 100%: 146 880,00 zł

W ramach realizacji programu proponujemy  wsparcie dla:

 • Członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Zakres czynności w szczególności dotyczy:

 • Wzmocnienia dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • W odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Więcej informacji wkrótce.

Plakat informacyjny 2 1

flaga

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie otrzymał dofinansowania na realizację Programu  pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowanie 100% - 747 252,00 zł

W ramach realizacji programu proponujemy  wsparcie dla:

 • Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 • Osób niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).
 • Osób niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

Zakres czynności w szczególności dotyczy:

 • Wsparcia w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych.
 • Wsparcia w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania).
 • Wsparcia w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania.
 • Wsparcia w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Więcej informacji wkrótce.

Plakat informacyjny 1 

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Nysie realizuje projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przezywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczne, współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu (ROPS) oraz z innymi samorządami gminnymi i powiatami tj. Gmina Popielów, Gmina Jemielnica, Gmina Prudnik, Gmina Paczków, Gmina Skoroszyce, Gmina Biała, Gmina Lewin Brzeski, Gmina Turawa, Gmina Kędzierzyn-Koźle, Powiat Nyski, Powiat Krapkowicki, Powiat Oleski, Powiat Strzelecki, Powiat Opolski, Powiat Prudnicki jak również Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Stowarzyszenie Ambasada Sukcesu. 

Głównym celem projektu jest wsparcia rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej. Główne problemy, na które odpowiada to: niewystarczająca ilość usług świadczonych na rzecz ww. rodzin, wychowanków pieczy zastępczej, os. sprawujących pieczę i młodzieży usamodzielniającej się oraz potrzeba rozwoju działań prowadzących do odejścia od opieki instytucjonalnej.

Grupa docelowa projektu:

Wsparciem objęte są osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jak również otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wyłącznie z terenu województwa opolskiego.

W przypadku Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie działaniami projektu są objęte osoby  z terenu Gminy Nysa (łącznie 226 osób).

Okres realizacji: październik 2020r. – czerwiec 2023r.

Gmina Nysa w ramach projektu realizuje następujące zadania:

 • Usługi dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze w Gminie Nysa
 • Zatrudnienie asystenta rodziny, który swoim wsparciem obejmie 21 nowych rodzin (rotacyjne przez okres 3 lat 84 osoby).
 • Doposażenie stanowisko pracy asystenta rodziny.
 • Ustanowienie rodziny wspierającej na terenie Gminy Nysa
 • Pomoc rodzinie przeżywającej trudności m.in. w opiece i wychowaniu dzieci, prowadzeniu gospodarstwa domowego – w trakcie naboru.
 • Poradnia dla Rodzin w Gminie Nysa
 • Uruchomienie poradni dla rodzin, w ramach której planuje się indywidualne konsultacje ze specjalistami (psycholog/psychoterapeuta, psycholog dziecięcy, terapeuta rodzin/pedagog rodzinny, radca prawny, specjalista ds. rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) dla rodzin objętych asystentura oraz ogólnodostępne konsultacje dla mieszkańców Gminy Nysa – w trakcie naborów
 • Akademia Rodzica w gminie Nysa
 • Realizacja warsztatów socjoterapeutycznych, wyjść integracyjnych dla 21 rodzin wykluczonych społecznie.
 • Udzielenie pomocy rodzicom w celach pełnienia prawidłowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
 • Organizacja festynów rodzinnych dla 21 rodzin wraz z zaproszonymi przez siebie gośćmi oraz dziećmi ze Świetlicy Socjalnej z programem zajęć socjoterapeutycznych przy OPS Nysa.
 • Plakat 1
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie