Aktualności

 

 

 Gmina Nysa, otrzymała dofinansowanie na realizację dodatkowego zadania pn. Utworzenie mieszkania chronionego wspieranego w Gminie Nysa w ramach projektu partnerskiego Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość całkowita zadnia: 476 000,00 PLN

Dofinansowanie zadania: 250 000,00  PLN

Wkład własny niefinansowy (rzeczowy):  226 000,00 PLN

Termin realizacji zadania: od I kwartału 2022 r. do II kwartału 2023 r.

Partnerzy projektu

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu – Lider projektu - 16 864 728,60 PLN
 • Gmina Kędzierzyn Koźle - 525 063,15 PLN
 • Gmina Głubczyce - 84 777,85 PLN
 • Gmina Branice - 123 956,68 PLN
 • Gmina Pokój - 85 713,84 PLN
 • Gmina Nysa - 1 033 633,05 PLN
 • Gmina Lubsza - 114 709,34 PLN
 • Gmina Zawadzkie - 47 635,44 PLN
 • Gmina Paczków - 670 842,27 PLN
 • Gmina Kluczbork - 287 008,55 PLN
 • Gmina Popielów - 343 804,90   PLN
 • Gmina Biała - 156 956,51 PLN

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu obszarów wykluczenia społecznego i w konsekwencji może doprowadzić do zmniejszenia w regionie

poziomu ubóstwa, co jest zgodne z celem szczegółowym określonym w programie RPO WO 2014-2020 oraz celami EU 2020. tj. zwiększenie usług społecznych świadczonych w regionie.

Cel szczegółowy zadania pn. Utworzenie mieszkania chronionego wspieranego w Gminie Nysa

Gmina Nysa w ramach ww. zadania utworzy mieszkanie chronione wspierane w Nysie (Gmina Nysa) dla 3 os. niesamodzielnych – osób starszych lub/i osób z niepełnosprawnościami. W ramach zadania lokal przeznaczony na mieszkanie przejdzie kompleksowy remont oraz zostanie doposażony – zgodnie z zapisami w sprawie mieszkań chronionych, zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. Usługi w ww. mieszkaniu będą miały charakter pobytu stałego lub okresowego (np. w przypadku potrzeby opieki w zastępstwie za opiekuna faktycznego). Mieszkanie służyć będzie osobom niesamodzielnym wymagającym wsparcia w formie usług opiekuńczych lub asystenckich.

Tags:

flaga

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie ogłasza nabór uczestników do ministerialnego Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym  ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Program zapewnia wsparcie  15  osobom z Gminy Nysa, będących członkami rodziny lub opiekunami zamieszkującymi we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawującymi całodobową opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności– 5 osób;
 • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) – 10 osób

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 jest realizowany  przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Osoby chętne do udziału w wyżej wymienionym Programie proszone są o wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu oraz dołączenia do niej:

 • Kserokopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t. j. DZ. U. z 2021 poz. 573 z późn. zmianami) lub w przypadku dzieci orzeczenia o niepełnosprawności;
 • Podpisaną klauzule informacyjną w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 – druk w załączeniu;
 • Oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia – druk w załączeniu;
 • Oświadczenie członka rodziny lub opiekuna o sprawowaniu całodobowej opieki oraz zamieszkiwaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną- druk w załączeniu.

Do wyżej wymienionych dokumentów można dodatkowo dołączyć Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności, jeżeli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów. Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka – druk w załączeniu.

                W przypadku wskazania osoby do świadczenia usług opieki wytchnieniowej do wyżej wymienionych dokumentów należy dołączyć Oświadczenie o wskazaniu osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej -  druk w załączeniu.

Kartę zgłoszenia do Programu (z wymaganymi załącznikami) należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie (ul. Komisji Edukacji Narodowej 1a,
48-303 Nysa).

Załączniki:

Tags:

flaga

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie ogłasza nabór uczestników do ministerialnego Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Program zapewnia wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym 25 osobom z Gminy Nysa:

 • dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji – 5 osób;
 • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) – 13 osób;
 • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (lub orzeczenie równoważne) –
  5 osób;
 • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) – 2 osoby.

                Osoby niepełnosprawne chętne do udziału w wyżej wymienionym Programie proszone są
o wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu oraz dołączenia do niej:

 • Kserokopię orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t. j. DZ. U. z 2021 poz. 573 z późn. zmianami) lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenia o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • Zakres czynności w ramach usług asystenta do programu – druk w załączeniu;
 • Podpisaną klauzule informacyjną w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 – druk w załączeniu;
 • Oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia – druk w załączeniu;
 • Kserokopię dokument potwierdzający ustanowienie opieki prawnej nad osobą niepełnosprawną – jeśli dotyczy – druk w załączeniu.

W przypadku wskazania osoby do świadczenia usług asystencji osobistej do wyżej wymienionych dokumentów należy dołączyć

 • Oświadczenie o wskazaniu osoby do realizacji usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej – druk w załączeniu;

W przypadku braku możliwości złożenia przez osobę niepełnosprawną lub jej opiekuna prawnego oświadczenia w formie pisemnej o wskazaniu osoby do realizacji usługi Asystenta, pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie przyjmuje ustne oświadczenie od osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o usługi asystencji osobistej, z której sporządzi protokół przyjęcia ustnego oświadczenia.

 • Deklaracja osoby wskazanej do pełnienia roli Asystenta w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022 – druk w załączeniu.

Ponadto informujemy, iż w przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia dokumentacje będzie należało uzupełnić o:

 • Zaświadczenie o niekaralności asystenta;
 • Pisemną akceptację osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością – druk w załączeniu .

Kartę zgłoszenia do Programu (z wymaganymi załącznikami) należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie (ul. Komisji Edukacji Narodowej 1a,
48-303 Nysa).

 

Załączniki:

Tags:

flaga

W związku z otrzymaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie dofinansowania na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego, zapraszamy zainteresowane osoby do udziału
 w programie.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • Osobami posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Cel projektu:

 • Wzmocnienia dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • W odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Informacje:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, ul. Komisji Edukacji Narodowej w Nysie 1A, tel. 77 447 2370, 77 447 2375, 77 447 2388

 

Szczegółowe informacje wkrótce, ogłoszenie w trakcie modyfikacji.

Tags:

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

21 marzec 2023
21 marzec 2023

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie