Aktualności

Program „Mieszkanie na start – dopłaty do czynszu”

Program „Mieszkanie na start” to forma pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Obecnie o dopłaty do czynszu mogą starać się najemcy mieszkań położonych w Nysie przy ul. Kramarskiej 1.

Maksymalny okres pomocy w ramach dopłat to 15 lat.

Komu przysługuje dopłata do czynszu?

Z dopłaty skorzystasz, jeżeli:

 • jesteś osobą fizyczną
 • posiadasz obywatelstwo polskie i mieszkasz na terytorium Polski lub
 • jesteś cudzoziemcem spełniającym dodatkowe kryteria, m. in. posiadasz:
 • prawo pobytu/stałego pobytu w Polsce,
 • zezwolenie na pobyt czasowy,
 • kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”,
 • zawarłeś umowę najmu lokalu mieszkalnego, którego inwestor podpisał umowę z gminą w sprawie przystąpienia do programu Mieszkanie na Start,
 • mieszkasz w lokalu objętym dopłatą,
 • nie jesteś właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • nie przysługuje ci w całości lub w części spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
 • nie jesteś właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli twój udział – w przypadku zniesienia współwłasności – obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
 • rozwiązałeś lub zobowiązałeś się do rozwiązania umowy najmu:
 • lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
 • innego lokalu mieszkalnego utworzonego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego lub kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
 • zrzekłeś się lub zobowiązałeś się do zrzeczenia się na rzecz spółdzielni spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, jeżeli przysługuje ci spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
 • spełniasz kryterium dochodowe

W przypadku gdy najemcą są małżonkowie, wniosek o dopłaty składa jeden z małżonków.

Kryterium dochodowe

Prawo do dopłat do czynszu przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego nie przekracza:

 • gospodarstwo 1-osobowe – 100% przeciętnego wynagrodzenie w gospodarce czyli 6  346,15 zł, powierzchnia normatywna lokalu mieszkalnego 20m2, (6 346, 15 zł/osobę)
 • gospodarstwo 2-osobowe – 140% przeciętnego wynagrodzenie w gospodarce czyli 8  884,61 zł, powierzchnia normatywna lokalu mieszkalnego 35m2, (4 442,31 zł/osobę)
 • gospodarstwo 3- osobowe – 180% przeciętnego wynagrodzenie w gospodarce czyli 11  423,07 zł, powierzchnia normatywna lokalu mieszkalnego 50m2, (3 807,69 zł/osobę)
 • gospodarstwo 4- osobowe – 220% przeciętnego wynagrodzenie w gospodarce czyli 13  961,53 zł, powierzchnia normatywna lokalu mieszkalnego 65m2, (3 490,38 zł/osobę)
 • gospodarstwo 5- osobowe – 260% przeciętnego wynagrodzenie w gospodarce czyli 16 499,99 zł, powierzchnia normatywna lokalu mieszkalnego 80m2, (3 299,99 zł/osobę)
 • gospodarstwo 6- osobowe – 300% przeciętnego wynagrodzenie w gospodarce czyli 19  038,45 zł, powierzchnia normatywna lokalu mieszkalnego 95m2, (3 173,07 zł/osobę)

Przeciętne wynagrodzenie za rok 2022 w gospodarce narodowej wynosi 6 346,15 zł.

Dochód liczony jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 z późn. zm.), analogicznie przy ustalaniu prawa na przykład do zasiłku rodzinnego.

Sposób liczenia dochodu gospodarstwa domowego uzależniony jest od terminu złożenia wniosku o dopłatę. W okresie trwającym od 1 stycznia 2024 do 31 lipca 2024 należy wykazać dochody za rok 2022 uwzględniając zmiany wysokości dochodów pełnoletnich członków rodziny. Od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Przy obliczaniu średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego:

1) uwzględnia się:

  -  dochód uzyskany przez najemcę lub innego członka gospodarstwa domowego w roku bazowym podzielony przez liczbę miesięcy, w którym był uzyskiwany;

  -  dochód uzyskany przez najemcę lub innego członka gospodarstwa domowego po roku bazowym – średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego powiększa się o kwotę uzyskanego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu

o ile dochód ten jest uzyskiwany również w miesiącu złożenia wniosku o dopłaty;

2) nie uwzględnia się dochodu utraconego przez najemcę lub innego członka gospodarstwa domowego przed dniem złożenia wniosku o dopłaty

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dopłaty do czynszu,
 • kopia umowy:

  -  najmu,

  - podnajmu,

  -  zobowiązującej do zawarcia umowy najmu – jeżeli umowa najmu nie została zawarta do dnia złożenia wniosku o dopłaty,

 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej,
 • oświadczenie o wysokości dochodów gospodarstwa domowego najemcy,
 • oświadczenie o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego najemcy,
 • oświadczenie o braku prawa do własności lub współwłasności mieszkania lub domu,
 • zobowiązanie do zrzeczenia się prawa do mieszkania lokatorskiego lub rozwiązania umowy najmu;
 • oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat do czynszu,
 • oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat do czynszu wobec osoby, która w przeszłości była najemcą innego mieszkania, w związku z najmem którego były stosowane dopłaty,
 • oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat do czynszu wobec zmarłego najemcy,
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodu poszczególnych osób w gospodarstwie domowym, w tym dochodu utraconego i uzyskanego.

Wniosek o dopłatę do czynszu  podlega opłacie skarbowej.

Opłata skarbowa wynosi 10 zł - zgodnie z pkt. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2111).

Opłatę skarbową należy wpłacać na konto Gminy Nysa :  ING Bank Śląski Nr 18-1050-1504-1000-0022-8890-6809

W tytule należy podać: „opłata skarbowa za wydanie decyzji o dopłatach do czynszu, ul. Kramarska 1 lokal nr….

Najemca w okresie uzyskiwania dopłat ma obowiązek informowania organu o dokonaniu czynności skutkującej tym, że najemca lub inna osoba wchodząca w skład jego gospodarstwa domowego stała się:

-  właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

- osobą, której przysługuje w całości lub części spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,

- właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,

- najemcą lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

- najemcą innego lokalu mieszkalnego utworzonego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego lub kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego,

- osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny;

Najemca ma także obowiązek poinformowania organu o podnajęciu części lub całości  mieszkania, na które pobierane są dopłaty oraz obowiązek niezwłocznego informowania o śmierci któregokolwiek z najemców.

O dokonaniu którejkolwiek z ww. czynności najemca zobowiązany jest zawiadomić Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie  w terminie 30 dni od dnia jej dokonania. W przypadku niepoinformowania organu w podanym wyżej terminie najemca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu środków stanowiących równowartość kwoty dopłat wraz z odsetkami ustawowymi, uzyskanych w okresie od dnia dokonania czynności.

To samo dotyczy innych przypadków, w których jest więcej niż jeden najemca mieszkania.

 Dopłaty do czynszu wypłaca się w okresach miesięcznych na rachunek inwestora.

    W terminie nie wcześniej niż 2 miesiące i nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem każdych, kolejnych 12 miesięcy realizacji dopłat, najemca ma obowiązek złożyć oświadczenia o:

-       liczbie  osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego

-       wysokości dochodów tego gospodarstwa z wyodrębnieniem dochodów poszczególnych osób oraz informacją o dochodach uzyskanych lub utraconych – w roku następującym po roku bazowym.

Jeżeli najemca, pomimo pisemnego wezwania, nie złoży takiego oświadczenia – wstrzymamy wypłatę dopłat.

Najemca ma także obowiązek poinformowania organu o podnajęciu części lub całości  mieszkania, na które pobierane są dopłaty oraz obowiązek niezwłocznego informowania o śmierci któregokolwiek z najemców.

Podstawy prawne:

    Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1351, 1463);

    Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.).

    Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o dopłaty do czynszu oraz wzorów oświadczeń i zobowiązania dołączanych do wniosku o dopłaty do czynszu. (Dz. U. 2018 poz. 2521);

    Uchwała Nr LXXXV/1227/24 z dnia 31.01.2024r. Rady Miejskiej w Nysie  w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. Opol.  z 2024 r. poz. 392).

Informacje o dopłatach można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie ul. KEN 1A, 48-300 Nysa.

Kontakt telefoniczny:

77 447 23 75 pok. 21

77 447 23 02 pok. 22

77 447 23 95

Wnioski o dopłatę do czynszu dostępne są w siedzibie OPS lub można pobrać ze strony internetowej OPS.

 

WNIOSKI DO POBRANIA

Tags:
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie