Aktualności

Remont mieszkania z przeznaczeniem na mieszkanie chronione wspierane przy ul. Słowiańskiej 31/1 w Nysie w ramach Projekt partnerski „Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)

Termin składania ofert: 07.11.2022 r. 10:00

Ogłoszenie

Decyzja

Plan sytuacyjny

Przedmiar

SWZ

Specyfikacja wykonania i odbioru robót

Załączniki edytowalne

 

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie