Aktualności

Projekt partnerski pn. „Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”

 

 

 Gmina Nysa, otrzymała dofinansowanie na realizację dodatkowego zadania pn. Utworzenie mieszkania chronionego wspieranego w Gminie Nysa w ramach projektu partnerskiego Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość całkowita zadnia: 476 000,00 PLN

Dofinansowanie zadania: 250 000,00  PLN

Wkład własny niefinansowy (rzeczowy):  226 000,00 PLN

Termin realizacji zadania: od I kwartału 2022 r. do II kwartału 2023 r.

Partnerzy projektu

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu – Lider projektu - 16 864 728,60 PLN
 • Gmina Kędzierzyn Koźle - 525 063,15 PLN
 • Gmina Głubczyce - 84 777,85 PLN
 • Gmina Branice - 123 956,68 PLN
 • Gmina Pokój - 85 713,84 PLN
 • Gmina Nysa - 1 033 633,05 PLN
 • Gmina Lubsza - 114 709,34 PLN
 • Gmina Zawadzkie - 47 635,44 PLN
 • Gmina Paczków - 670 842,27 PLN
 • Gmina Kluczbork - 287 008,55 PLN
 • Gmina Popielów - 343 804,90   PLN
 • Gmina Biała - 156 956,51 PLN

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu obszarów wykluczenia społecznego i w konsekwencji może doprowadzić do zmniejszenia w regionie

poziomu ubóstwa, co jest zgodne z celem szczegółowym określonym w programie RPO WO 2014-2020 oraz celami EU 2020. tj. zwiększenie usług społecznych świadczonych w regionie.

Cel szczegółowy zadania pn. Utworzenie mieszkania chronionego wspieranego w Gminie Nysa

Gmina Nysa w ramach ww. zadania utworzy mieszkanie chronione wspierane w Nysie (Gmina Nysa) dla 3 os. niesamodzielnych – osób starszych lub/i osób z niepełnosprawnościami. W ramach zadania lokal przeznaczony na mieszkanie przejdzie kompleksowy remont oraz zostanie doposażony – zgodnie z zapisami w sprawie mieszkań chronionych, zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. Usługi w ww. mieszkaniu będą miały charakter pobytu stałego lub okresowego (np. w przypadku potrzeby opieki w zastępstwie za opiekuna faktycznego). Mieszkanie służyć będzie osobom niesamodzielnym wymagającym wsparcia w formie usług opiekuńczych lub asystenckich.

Tags:
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie