Aktualności

flaga

Gmina Nysa/Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie przystąpiła do realizacji projektu Ministra Cyfryzacji na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów.

W ramach ww. projektu w Klub Senior+ zrealizowano zadanie pn. „Cyfrowy Senior w Gminie Nysa – Klub Senior+”.

Celem zadania było doposażenie placówek typu „Senior +”, w tym Kluby „Senior +”
w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów oraz upowszechnienie i rozwijanie kompetencji cyfrowych seniorów.

Łączne dofinansowanie przewidziane na realizację zadania wyniosło 14 307,36 zł

W ramach otrzymanego dofinansowania zakupiono 4 laptopy z oprogramowaniem oraz 2 tablety.

Zakupione laptopy i tablety będą dostępne dla naszych uczestników Klubu Senior+, którzy z pomocą animatora będą poznawali tajniki świata Internetu, ucząc się jednocześnie korzystania z elektronicznej formy załatwiania spraw urzędowych, zdrowotnych itp. Rozwój oferty teleinformatycznej w Klubach Senior+ będzie miał niezwykle istotny wymiar społeczny, wywoła wiele korzyści m.in. brak poczucia wykluczenia cyfrowego ze względu na wiek itp. 

Tags:

flaga

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU

„Program Wieloletni Senior+ na lata 2021 – 2025, edycja 2022 r.”

Nazwa projektu

„Radosna twórczość nyskiego seniora – edycja IV”

DOFINANOWANIE
38 880.00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU
77 760.00 zł

Cel projektu: aktywizacja społeczna zapobiegająca izolacji, osamotnieniu Nyskich seniorów oraz pomoc w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego.

W ramach zadania realizowane będą:

 • Treningi pamięci
 • Spotkania międzypokoleniowe
 • Prelekcje w obszarze zainteresowań seniorów
 • Gry intelektualno-integracyjne
 • Obchody cyklicznych świąt państwowych i okolicznościowych
 • Aktywność fizyczna – nordic walking
 • Spotkania integracyjne

Grupa docelowa: Wsparciem w programie zostanie objętych 20 osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących teren Gminy Nysa.

Seniorzy z uwagi na swój wiek czują się niepotrzebni, wykluczeni społecznie, dlatego                        też działania oferowane przez Klub będą ukierunkowane m.in. na aktywizację seniorów. Przynależności do Klubu Seniora wpłynie pozytywnie na życie nyskich seniorów ich rozwój osobisty, poczucie własnej wartości. Seniorzy przejdą proces aktywizacji będą w pełni korzystali m.in. z życia kulturalnego.

projekt flaga

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU

„Program Wieloletni Senior+ na lata 2021 – 2025 edycja 2021 r.”

Nazwa projektu

„Radosna twórczość nyskiego Seniora – edycja III”

DOFINANOWANIE
 42 657,70 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU

95 860,00 zł

Cel projektu: aktywizacja społeczna zapobiegająca izolacji, osamotnieniu  Nyskich seniorów oraz pomoc w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego.

W ramach zadania realizowane będą:

 • Prelekcje w obszarze zainteresowań Seniorów
 • Treningi pamięci
 • Gry intelektualno-integracyjne
 • Spotkania integracyjne
 • Spotkania międzypokoleniowe
 • Obchody cyklicznych świąt państwowych i okolicznościowych
 • Aktywności fizyczne – nordic walking.

Grupa docelowa: Wsparciem w programie zostanie objętych 20 osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących teren Gminy Nysa.

Działania realizowane w ramach zadania spowolnią proces starzenia, wpłyną na poprawę koncentracji, wzmocnią pozycję seniorów w  lokalnej społeczności, doprowadzą do integracji, wymiany doświadczeń oraz aktywizacji kulturowo-oświatowej osób starszych.

senior plus

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie otrzymał dofinansowanie zadania pn. „Radosna twórczość nyskiego Seniora – edycja II”, które będzie realizowane przez Klub Senior + przy ulicy Moniuszki 5. Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Ministerstwa Rodziny, Polityki i Pracy Społecznej – Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”/Klubu „Senior+”.

Wartość dofinasowania 47 947,39 tysięcy złotych.

Działania w ramach zadania: treningi pamięci, spotkania grupowe z psychologiem, prelekcje w obszarach zainteresowań Seniorów, obchody cyklicznych świąt państwowych i okolicznościowych, spotkania integracyjne.

Placówka funkcjonuje od 2018 roku i dysponuje 20 miejscami dla nyskich Seniorów.

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie