Aktualności

Wizyta Studyjna w Ośrodku Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Dnia 25.04.2018 roku w ramach projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta.” , który jest realizowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej.  II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,   Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, została zorganizowana wizyta studyjna w Ośrodku Pomocy Społecznej  Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

 Celem wizyty było zdobycie doświadczeń w zakresie rozdzielania pracy socjalnej od świadczeń finansowych. Ośrodek Pomocy Społecznej  Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy  od stycznia  2016 r. wdraża model rozdzielnia pracy socjalnej od świadczeń z pomocy społecznej.

Ponadto Nasza wizyta  miała na celu pozyskanie dobrych praktyk  w zakresie planowanych zmian w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie.  Dzięki uprzejmości pracownicy socjalni mieli okazję  dowiedzieć się, jaka jest geneza  pomysłu na pracę socjalną, jak ten pomysł został wprowadzony w życie oraz jakie są jego efekty. Sporo miejsca w dyskusji zajęło omówienie poszczególnych kroków podejmowanych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Warszawie w procesie wdrażania procedury rozdzielnie pracy socjalnej od pracy administracyjnej. Korzystając z  doświadczenia i zdobytych wskazówek będziemy mogli  w sposób profesjonalny wdrożyć zmiany w Naszym Ośrodku.

Wizyta przebiegała w miłej, serdecznej atmosferze za co składamy serdeczne podziękowania pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej  Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Rezultaty zakładane w projekcie:


Projekt wpisuje się w realizację celu PO WER:

Wzmocnienie potencjału instytucji działających  na rzecz włączenia społecznego.

 

Typ wskaźnika Wskaźnik realizacji celu Jednostka pomiaru Wartość bazowa Wartość docelowa
Wskaźnik rezultatu Liczba jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w których w wyniku wsparcia EFS nastąpiło oddzielenie zadań związanych z prowadzeniem postępowania administracyjnego
od wykonywania pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych
sztuka 0 1
Wskaźniki produktu Liczba jednostek organizacyjnych pomocy społecznej objętych wsparciem  w celu zmiany systemu organizacyjnego sztuka 0 1
Liczba pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie objętych superwizją wraz z superwizją podsumowującą osoby 0 38
Liczba wizyt studyjnych do placówek pomocy społecznej,            w których nastąpiło oddzielenie pracy socjalnej  od administracyjnej sztuka 0 3
Liczba wprowadzonych Kodeksów Etyki Zawodowej sztuka 0 1
Liczba szkoleń przygotowujących

 

pracowników do wdrożenia zmian organizacyjnych w OPS Nysa

sztuka 0 19
Liczba obiektów technicznie

 

przygotowanych do wdrożenia zmian organizacyjnych

sztuka 0 1
Liczba opracowywanych dokumentów

 

w celu wdrożenia zmian organizacyjnych w Ośrodku

sztuka 0 4
Liczba konferencji podsumowujących

 

wypracowany system wdrożonych zmian w OPS Nysa

sztuka 0 1
Liczba wdrożonych dokumentów w placówce oddzielających pracę socjalną od administracyjnej sztuka 0 6
Liczba raportów dotyczących wdrożenia zmian organizacyjnych sztuka 0 3

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

17 wrzesień 2020
01 wrzesień 2020

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

25 wrzesień 2020
11 sierpień 2020
28 lipiec 2020
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie