Aktualności

W związku z realizację projektu pn. „Włączenie społeczne w Gminie Nysa. Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica - edycja II”, Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie rozpoczyna rekrutacje do w/w projektu.

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze do rodziców dysfunkcyjnych, dzieci korzystających z placówek wsparcia dziennego lub będących pod opieką kuratora albo umieszczonych w MOŚ/MOW, zamieszkujących teren Gminy Nysa. Regulamin Rekrutacji Uczestnictwa w projekcie wraz z wymaganymi załącznikami znajduję się poniżej. 

Ankieta rekrutacyjna

Deklaracja uczestnictwa

Dane uczestników

Zgoda dane osobowe

Oświadczenie uczestnika

Zgoda na przetwarzanie wizerunku

Rezygnacja

Regulamin

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie rozpoczyna realizację drugiej edycji projektu pn. „Włączenie społeczne w Gminie Nysa. Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica - edycja II.” Działanie 8. 2 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Rozpoczęcie 01.09.2019 - bezkosztowe

Finansowanie od 01.01.2020 do 31.12.2021

Wartość całkowita: 424 475,00 zł

Dofinansowanie: 360 803,75 zł

Wkład własny: 63 671,25 zł

Kompleksowe wsparcie rodzin oraz młodzieży wykluczonej społecznie lub zagrożonej wykluczeniem z terenu Gminy Nysa. Kontynuacja działań Centrum Streetworkingu i Klubu Rodzica, które funkcjonują w Gminnym Centrum Wsparcia III Sektora (Kąpielisko Miejskie).

Projekt skierowany do 60 osób (30 rodzin), które zostaną objęte wsparciem specjalistów:

  • Pracownika socjalnego
  • Asystenta rodziny (jeśli dotyczy)
  • Psychologa
  • Pedagoga rodzin
  • Radcy prawnego
  • Streetworkerów.

Tags:
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie